RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme tekintetében az európai szintű referenciaszöveg a 95/46/EK irányelv. Olyan szabályozási keretrendszert hoz létre, amelynek célja az egyének magánéletének magas szintű védelme és a személyes adatok Európai Unión (EU) belüli szabad áramlása közötti egyensúly megteremtése. Ennek érdekében az irányelv szigorúan korlátozza a személyes adatok gyűjtését és felhasználását, és minden tagállam számára előírja egy az ilyen adatok védelmével foglalkozó független nemzeti szerv létrehozását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról [Lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt az irányelvet az automatizált módon feldolgozott adatokra (pl. ügyfelek adatainak számítógépes adatbázisa), valamint azon adatokra kell alkalmazni, amelyek valamely nem automatizált nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni (hagyományos papíralapú dokumentumok).

Az irányelv nem alkalmazandó az adatfeldolgozás alábbi formáira:

 • a természetes személy által kizárólag személyes célra, vagy háztartási tevékenysége keretében végzett adatfeldolgozás;
 • a közösségi jog hatályán kívül eső tevékenységek, mint például a közbiztonság, a védelem és a nemzetbiztonság keretében végzett feldolgozási műveletek.

Az irányelv célja, hogy a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában – az ilyen adatfeldolgozás jogszerűségét meghatározó irányadó elvek megállapítása révén – biztosítsa az egyének jogainak és szabadságainak védelmét. Ezek az elvek a következőkhöz kapcsolódnak:

 • az adatok minősége: a személyes adatok feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni, és gyűjtésük csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet. Ezenfelül az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
 • az adatfeldolgozás jogszerűvé tétele: a személyes adatok csak abban az esetben dolgozhatók fel, ha az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta, vagy ha az adatfeldolgozás:
  1. olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;
  2. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges;
  3. az érintett létfontosságú érdekei védelméhez szükséges;
  4. közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásához szükséges;
  5. az adatkezelő jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • az adatfeldolgozás különleges kategóriái: tilos az olyan személyes adatok feldolgozása, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkoznak. Ez a rendelkezés fenntartásokkal alkalmazandó például akkor, ha az adatfeldolgozásra az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, illetve megelőző egészségügyi és orvosi diagnosztikai célból van szükség;
 • az adatfeldolgozás által érintett személy tájékoztatása: az adatkezelőnek bizonyos információkról (az adatfeldolgozó személye, az adatfeldolgozás célja, az adatok címzettjei stb.) tájékoztatnia kell az érintettet, akitől a rá vonatkozó adatokat gyűjti;
 • az érintett adathozzáféréshez való joga: minden érintett számára biztosítani kell a jogot, hogy az adatkezelőtől:
  1. megerősítést kapjon arról, hogy rá vonatkozóan adatok feldolgozása folyamatban van-e, valamint értesítést kapjon a feldolgozás alatt álló adatokról;
  2. kérhesse olyan adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, amelyek feldolgozása nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, különösen az ilyen adatok hiányos vagy hibás volta miatt, illetve kérhesse, hogy az adatokról tudomást szerző harmadik feleket értesítsék ezekről a módosításokról;
 • mentességek és korlátozások: az adatok minőségére, az érintett tájékoztatására, a hozzáférési jogra és az adatfeldolgozási műveletek nyilvánosságára vonatkozó elvek hatálya korlátozható többek között a nemzetbiztonság, a honvédelem, a közbiztonság, a bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása, valamely tagállam vagy az Európai Unió fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, illetve az érintett védelme érdekében;
 • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga: az érintett számára biztosítani kell, hogy jogos érdekből tiltakozhasson a rá vonatkozó adatok feldolgozása ellen. Ezenfelül biztosítani kell számára, hogy kérelemre és térítésmentesen tiltakozhasson az olyan adatok feldolgozása ellen, amelyek célja közvetlen üzletszerzés. Végezetül az érintettet tájékoztatni kell személyes adatainak harmadik személyeknek közvetlen üzletszerzés céljából történő közlése előtt, valamint számára az ilyen közlés elleni kifogás jogát biztosítani kell;
 • az adatfeldolgozás titkossága és biztonsága: bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó meghatalmazásával eljáró személy, beleértve magát az adatfeldolgozót is, aki a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik, kizárólag az adatkezelő utasítása alapján dolgozhatja fel ezeket az adatokat. Továbbá az adatkezelőnek végre kell hajtania a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében;
 • felügyelőhatóság értesítése az adatfeldolgozásról: az adatkezelőnek az adatfeldolgozást megelőzően értesítenie kell a nemzeti felügyelőhatóságot. A felügyelőhatóság az értesítés kézhezvételét követően előzetesen felméri az érintettek jogait és szabadságait fenyegető esetleges kockázatokat. Biztosítani kell az adatfeldolgozási műveletek nyilvánosságát, a felügyelőhatóságoknak pedig nyilvántartást kell vezetniük a bejelentett műveletekről.

Mindenki számára biztosítani kell a jogorvoslathoz való jogot bármely olyan jogának megsértése esetén, amelyet a szóban forgó adatfeldolgozásra alkalmazandó nemzeti jog biztosít számára. Ezenfelül azok a személyek, akik személyes adataik jogellenes feldolgozása eredményeképpen kárt szenvedtek, az elszenvedett károkért kártérítésre jogosultak.

A személyes adatok a tagállamokból továbbíthatók olyan harmadik országba, amely megfelelő védelmi szintet tud biztosítani. Ezzel szemben – a tételesen felsorolt eltérések kivételével – nem történhet adattovábbítás olyan harmadik országba, amely nem biztosít ilyen szintű védelmet.

Az irányelv szorgalmazza olyan nemzeti és közösségi eljárási szabályzatok kidolgozását, amelyek célja, hogy elősegítsék a nemzeti és a közösségi rendelkezések helyes végrehajtását.

Minden tagállamnak rendelkeznie kell arról, hogy az ezen irányelv értelmében a tagállam által elfogadott rendelkezéseknek a területén történő alkalmazását valamely független hatóság vagy hatóságok felügyeljék.

Létrejön a személyes adatok feldolgozásának vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport, amely az egyes nemzeti felügyelőhatóságok képviselőiből, a közösségi intézmények és szervek felügyelőhatóságainak képviselőiből, továbbá a Bizottság egy képviselőjéből áll.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
95/46/EK irányelv

1995.12.13.

1998.10.24.

HL L 281., 1995.11.23.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

A 95/46/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

VÉGREHAJTÁSI JELENTÉS

A Bizottság 2007. március 7-i jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az adatvédelmi irányelv jobb végrehajtását célzó munkaprogram nyomon követéséről [COM(2007) 87 végleges - A Hivatalos Lapban még nem ették közzé].
Ez a közlemény a 95/46/EK irányelv végrehajtásáról szóló első jelentésben szereplő, az adatvédelmi irányelv jobb végrehajtását célzó munkaprogram keretében végzett munkát vizsgálja. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a végrehajtás terén haladás érzékelhető, hiszen mára minden tagállam átültette az irányelvet. Megállapítja, hogy az irányelvet egyelőre nem kell módosítani.

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy:

 • továbbra is együttműködik a tagállamokkal, és szükség esetén hivatalos jogsértési eljárást indít;
 • értelmező közleményt ad ki az irányelv néhány rendelkezésével kapcsolatban;
 • folytatja a munkaprogram végrehajtását;
 • amennyiben egy adott ágazatban jelentős technológiai fejlődés megy végbe, EU-szintű ágazatspecifikus jogszabályokat fog kidolgozni;
 • továbbra is együttműködik majd külföldi partnereivel, elsősorban az Egyesült Államokkal.

A Bizottság 2003. május 15-i jelentése – Első jelentés az adatvédelmi irányelv (95/46/EK) végrehajtásáról [COM(2003) 265 végleges – A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A jelentés összefoglalja a kormányok, az intézmények, a vállalkozási és fogyasztóvédelmi szövetségek, valamint a polgárok közreműködésével a 95/46/EK irányelv értékeléséről folytatott bizottsági konzultációk eredményét. E konzultációkból az derül ki, hogy kevés közreműködő kérte az irányelv felülvizsgálatát. Továbbá a tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság tudomásul vette, hogy többségük, valamint a nemzeti felügyelőhatóságok többsége is úgy ítélte meg, hogy jelenleg nincs szükség az irányelv módosítására.

A végrehajtás során tapasztalt késedelmek és hiányosságok ellenére az irányelv elérte fő célját, vagyis felszámolta a személyes adatoknak a tagállamok közötti szabad áramlása előtt álló akadályokat. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy megvalósult a Közösségen belüli magas szintű védelem biztosítására irányuló célkitűzés, mivel az irányelv világviszonylatban is az egyik legszigorúbb adatvédelmi előírásokat fogalmazta meg.

A belső piaci politika egyéb céljainak megvalósítása ugyanakkor kevésbé volt eredményes. Az adatvédelmi jogszabályok terén az egyes tagállamokban továbbra is komoly eltérések figyelhetők meg, márpedig ezek megakadályozzák, hogy a multinacionális szervezetek összeurópai adatvédelmi eljárásokat dolgozzanak ki. Éppen ezért a Bizottság minden szükséges lépést megtesz a helyzet javítása érdekében, és ennek során lehetőség szerint elkerüli, hogy hivatalos eljárást kelljen indítania.

Az uniós adatvédelmi jogszabályoknak való általános megfelelést illetően három probléma vár megoldásra:

 • hiányoznak a végrehajtásra szánt források;
 • az adatkezelők igen különböző mértékben tartják be az előírásokat;
 • az érintettek a jelek szerint kevéssé vannak tisztában saját jogaikkal, ami az előző jelenséget is magyarázhatja.

Az adatvédelmi irányelv jobb végrehajtását biztosítandó, a Bizottság elfogadott egy olyan munkaprogramot, amely számos – e jelentés elfogadásától 2004 végéig megvalósítandó – intézkedést tartalmazott. Ezek az intézkedések az alábbi kezdeményezéseket foglalják magukban:

 • tárgyalások folytatása a tagállamokkal és az adatvédelmi hatóságokkal nemzeti jogszabályaik azon módosításairól, amelyekre az irányelvben foglalt követelmények maradéktalan teljesítéséhez szükség van;
 • a tagjelölt országok bevonása az irányelv magasabb színvonalú és egységesebb végrehajtását célzó erőfeszítésekbe;
 • az irányelvet átültető valamennyi jogi aktus bejelentésének javítása;
 • a nemzetközi adattovábbítás feltételeinek egyszerűsítése;
 • a magánélet fokozott védelmét szolgáló technológiák előmozdítása;
 • az önszabályozás és az európai eljárási szabályzatok kidolgozásának ösztönzése.

„ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELV”

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) [Hivatalos Lap L 201., 2002.7.31.].
Ezt az irányelvet 2002-ben fogadták el, a hírközlési ágazatot szabályozó új jogszabályi keretrendszerrel egy időben. Az irányelv számos, többé-kevésbé érzékeny témát érint, úgymint az internetkapcsolat adatainak tagállami megőrzése rendőri ellenőrzés céljából (adatmegőrzés), nem kívánt elektronikus üzenetek küldése, azonosításra szolgáló kódsorok („cookie-k”) használata és a személyes adatok feltüntetése a nyilvános előfizetői névjegyzékekben.

AZ ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TOVÁBBADÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Bizottság 2004/915/EK határozata (2004. december 27.) a 2001/497/EK határozat módosításáról a személyes adatoknak harmadik országokba irányuló továbbadására vonatkozó alternatív általános szerződési feltételek bevezetéséről [Hivatalos Lap L 385., 2004.12.29.].
Az Európai Bizottság új általános szerződési feltételeket fogadott el, amelyeknek köszönhetően a vállalkozások kellő biztosítékokat nyújthatnak a személyes adatoknak az EU-ból harmadik országokba irányuló továbbadásához. Ezek az új szerződési feltételek kiegészítik a 2001. júniusi bizottsági határozat (lásd fent) értelmében már meglévő feltételeket.

A Bizottság 2001/497/EK határozata (2001. június 15.) a 95/46/EK irányelv alapján a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről [Hivatalos Lap L 181., 2001.7.4.].
Ez a határozat meghatározza azokat az általános szerződési feltételeket, amelyek biztosítják az EU-ból harmadik országokba továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A határozat értelmében a tagállamok kötelesek elismerni, hogy a személyes adatok harmadik országba irányuló továbbításával kapcsolatos szerződésekben ilyen általános feltételeket előíró társaságok vagy szervezetek „megfelelő szintű adatvédelmet” biztosítanak.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK ÁLTALI VÉDELME

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról [Hivatalos Lap L 8., 2001.1.12.].
E rendelet célja az, hogy az Európai Unió intézményei és szervei keretében biztosítsa a személyes adatok védelmét. A szöveg a következőket írja elő:

 • a közösségi intézmények vagy szervek által feldolgozott személyes adatok magas szintű védelmét biztosító rendelkezések;
 • az e rendelkezések alkalmazásának ellenőrzéséért felelős független ellenőrző hatóság létrehozása.
Utolsó frissítés: 01.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére