RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerskap med Förenta nationerna: utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd

Detta meddelande syftar till stärka partnerskapet mellan Europeiska unionen (EU) och Förenta nationerna (FN) när det gäller utveckling och humanitära frågor. I detta avseende uppskattar kommissionen att det behövs en närmare samordning för att nå de mål som fastställts på internationell nivå, och i första hand kampen mot fattigdomen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Uppbyggnad av ett effektivt partnerskap med Förenta nationerna när det gäller utveckling och humanitära frågor [KOM(2001) 231 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) och Förenta nationerna (FN) styr gemensammaåtgärder på ett globalt plan. Deras samarbete sträcker sig till de flesta områden inom EU:s utrikespolitik och till alla områden som angetts i Förenta nationernas stadga (EN) (ES) (FR) (fred, säkerhet, mänskliga rättigheter, ekonomiska och sociala ärenden, utveckling, humanitärt bistånd och handelspolitik). EU är dessutom en av de viktigaste bidragsgivarna till byråernas fonder samt FN:s specialiserade fonder och program.

Detta meddelande undersöker de medel som syftar till att förstärka deras partnerskap när det gäller humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd, i synnerhet för verkställandet av millenieutvecklingsmålen.

Förbättra samarbetet: prioriteringar

Parterna kan anpassa sitt samarbete genom:

  • att undersöka möjligheterna till samarbete mellan EU och FN, under utarbetandet av fleråriga programplaneringsinstrument för EU:s utrikespolitik;
  • reformen av Europeiska gemenskapens budgetförordning som ger större flexibilitet i deltagandet i Förenta Nationernas aktiviteter;
  • omförhandling av ramavtalet (EN ) (FR ) mellan EU och FN om styre, finansiering, kontroll och revision av program och projekt som drivs av FN.

Meddelandet rekommenderar också att öka EU:s representation och intressebevakning inom EU. Det är sålunda nödvändigt att intensifiera den politiska dialogen med FN:s byråer, fonder och program och att förbättra EU:s deltagande i systemet för multilateralt styre.

Operativt samarbete: rekommendationer

EU, FN och deras partners utför gemensamma insatser i fält inom områdena humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Detta samarbete kan förbättras genom att respektera två grundläggande principer:

  • fördelning av uppgifterna ska göras med hänsyn till det mervärde eller de komparativa fördelar som varje part bidrar med;
  • insatserna för utvecklingsbistånd ska vara centrerade på att bekämpa fattigdomen.

Samordningen av bidragsgivarna bör förbättras, liksom den interna samordningen inom FN och den strategiska planeringen av insatser i förhållande till gemensamma mål.

När det gäller FN:s partnerorganisationer, rekommenderar kommissionen:

  • att stödja organisationer vars mandat motsvarar EU:s politiska prioriteringar och att förstärka den politiska dialogen och utbytena med dessa organisationer;
  • att främja flerårig ekonomisk programplanering och samordna finansiering från olika bidragsgivare liksom kampen mot ekonomisk brottslighet.
Senast ändrat den 09.09.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början