RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej

Instytucje Unii Europejskiej (UE) i państwa członkowskie zobowiązują się do koordynowania swoich działań, opierając się podczas operacji niesienia pomocy humanitarnej na wspólnych zasadach. W rzeczywistości konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej stanowi strategiczne ramy, przyjęte w wyniku analizy przeprowadzonych operacji i konsultacji ze stosownymi podmiotami.

AKT

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej – Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej [Dz.U. C 25 z 30.1.2008].

STRESZCZENIE

Na podstawie konsensusu europejskiego działania Unii Europejskiej (UE) i państw członkowskich kierowane są tak, aby zwiększyć skuteczność operacji niesienia pomocy humanitarnej.

Celem pomocy humanitarnej jest ochrona życia i łagodzenie cierpienia ludzkiego w sytuacji kryzysu, będącej wynikiem działania człowieka i katastrofy naturalnej. W związku z tym UE podejmuje działania wspierające rządy i podmioty lokalne w sytuacjach kryzysowych, aby:

 • wspierać, udzielać pomocy doraźnej i chronić ludność w sytuacji kryzysu lub bezpośrednio w jego następstwie,
 • zapewnić swobodne przekazywanie pomocy i dostęp do ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji.

UE ma największy udział w oficjalnej międzynarodowej pomocy humanitarnej, na którą składają się wspólnotowe i dwustronne wkłady państw członkowskich. Pomoc humanitarna leży w zakresie wspólnych kompetencji * UE i jest koordynowana z międzynarodowymi i lokalnymi podmiotami działającymi w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Wspólne zasady niesienia pomocy humanitarnej

Pomoc humanitarna opiera się na podstawowych zasadach humanitarnych, tj. zasadach humanitaryzmu *, neutralności *, bezstronności * i niezależności *. UE dostosowuje swoje działania również do prawa międzynarodowego, w szczególności poprzez przyjęcie wytycznych w sprawie promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.

Ponadto darczyńcy z UE, pomimo różnych sposobów podejmowania przez państwa członkowskie działań, przestrzegają w dziedzinie pomocy humanitarnej zasad i dobrych praktyk, zwłaszcza w ramach międzynarodowej inicjatywy „Zasady dobrej pomocy humanitarnej” (EN).

Działania związane z pomocą humanitarną muszą być prowadzone przy uwzględnieniu polityki w innych dziedzinach, aby dostosować się do każdej sytuacji i przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych celów rozwoju. W ramach działań związanych z pomocą humanitarną muszą być przestrzegane zasady równości płci i różnorodność potrzeb ludności.

Wspólne ramy dostarczania pomocy humanitarnej

Operacje niesienia pomocy muszą być przeprowadzane:

 • przy zachowaniu zasad koordynacji, spójności i komplementarności między zaangażowanymi podmiotami, aby wymieniać się informacjami i fachową wiedzą na temat strategii interwencji i ocen sytuacji, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach koordynacji przez ONZ,
 • w odpowiedni i skuteczny sposób; w rzeczywistości kryteria interwencji muszą zostać określone w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się dana ludność, jej potrzeb i podatności na zagrożenia,
 • w oparciu o zasadę jakości, skuteczności i odpowiedzialności publicznej darczyńców,
 • poprzez zwiększenie potencjału szybkiego reagowania, w pierwszej kolejności dzięki ocenie istniejących zdolności (potencjału logistycznego, transportu, komunikacji itd.) i poprzez koordynację działań z zaangażowanymi podmiotami.

Działania humanitarne opierają się na różnorodności i jakości relacji partnerskich, w których biorą udział podmioty lokalne i podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w terenie oraz upoważnione organizacje międzynarodowe. Do niesienia pomocy humanitarnej można też wykorzystywać zasoby wojskowe i zasoby w zakresie ochrony ludności zgodnie z zasadami dotyczącymi koordynacji i wykorzystywania zasobów (EN) (FR).

Działania międzynarodowe

UE wspiera rozwój zbiorowych, globalnych zdolności w zakresie reagowania na kryzysy humanitarne. W tym celu zobowiązuje się do poparcia reformy międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej zainicjowanej przez ONZ we współpracy z innymi podmiotami działającymi w dziedzinie pomocy humanitarnej i darczyńcami.

Zważywszy ponadto na rosnące zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, konieczne jest zwiększenie i zróżnicowanie finansowania, jego przewidywalności i elastyczności, jak również koordynacji strategicznej.

Strategia długoterminowa

Obok podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych UE zobowiązuje się również pracować na rzecz:

 • zmniejszenia ryzyka występowania katastrof naturalnych i podwyższenia gotowości ludności na katastrofy na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym oraz poprzez podejmowanie działań na szczeblu międzynarodowym w oparciu o plan działania przyjęty w Hyogo (EN),
 • wspierania okresu przejściowego, wczesnego etapu wychodzenia z kryzysu oraz rozwoju, w szczególności poprzez zapewnienie lepszego powiązania między pomocą doraźną, odbudową i rozwojem (LRRD).
Pojęcia kluczowe
 • Wspólne kompetencje: UE może w dziedzinie współpracy i pomocy humanitarnej prowadzić działania i wspólną politykę, przy czym ich realizacja nie może uniemożliwiać państwom członkowskim prowadzenia własnych działań.
 • Humanitaryzm: ludzkie cierpienie musi się spotkać z reakcją w każdych okolicznościach, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu.
 • Neutralność: w przypadku konfliktu zbrojnego lub innego sporu pomoc humanitarna nie może faworyzować żadnej ze stron.
 • Bezstronność: pomoc humanitarna musi być dostarczana wyłącznie w zależności od potrzeb, bez dyskryminacji między poszczególnymi osobami.
 • Niezależność: cele humanitarne są niezależne od celów politycznych, gospodarczych, wojskowych lub innych; jedynym celem pomocy humanitarnej jest zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i jego łagodzenie.
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony