RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský konsensus o humanitární pomoci

Orgány Evropské unie (EU) a členské státy se zavazují koordinovat svou činnost při humanitárních zásazích podle společných zásad. Evropský konsensus o humanitární pomoci totiž představuje strategický rámec přijatý na základě analýzy prováděných operací a konzultací zúčastněných stran.

AKT

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropském parlamentu a Evropské komisi - Evropský konsensus o humanitární pomoci (Úř. věst. C 25 ze dne 30.1.2008)

PŘEHLED

Evropský konsensus řídí činnost Evropské unie (EU) a jejích členských států pro lepší účinnost humanitárních operací.

Cílem humanitární pomoci je ochrana životů a zmírnění lidského utrpení v případě krizí způsobených lidmi a přírodními katastrofami. EU tedy podporuje vlády a místní aktéry v rámci mimořádných operací, které jsou zaměřeny na:

 • podporu, pomoc a ochranu obyvatelstva v době krize a bezprostředně po ní;
 • zajištění volného pohybu pomoci a přístupu k postiženému obyvatelstvu.

EU je nejvýznamnější oficiální mezinárodní dárce humanitární pomoci, která zahrnuje evropské příspěvky a dvojstranné příspěvky členských států. Humanitární pomoc je sdílenou pravomocí * EU; probíhá v součinnosti s ostatními místními i mezinárodními aktéry humanitární pomoci.

Společné zásady humanitární pomoci

Humanitární pomoc spočívá na základních humanitárních zásadách lidskosti *, neutrality *, nestrannosti * a nezávislosti *. EU také dodržuje zásady mezinárodního práva, zejména přijetím obecných zásad na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva.

Ačkoliv se podmínky pro poskytování humanitární pomoci v jednotlivých členských státech liší, evropští dárci dodržují zásady a osvědčené postupy humanitární pomoci, zejména v rámci mezinárodní iniciativy „Zásady a osvědčené postupy humanitárního dárcovství (EN)“.

Humanitární činnost musí být prováděna koordinovaně s ostatními politikami, aby se mohla přizpůsobit každé situaci a aby přispívala k dlouhodobým rozvojovým cílům. Humanitární činnost musí také dodržovat zásadu rovnosti žen a mužů a rozmanitosti potřeb obyvatelstva.

Evropský rámec pro poskytování humanitární pomoci

Humanitární akce musí být prováděny:

 • s ohledem na koordinaci, soudržnost a doplňkovost dotčených aktérů, aby docházelo ke sdílení informací a odborných znalostí, intervenčních strategií a posuzování situací, a to i v mezinárodním měřítku prostřednictvím koordinace OSN;
 • odpovídajícím a účinným způsobem tak, aby kritéria pro pomoc byla stanovena na základě situace, určených potřeb a stupně zranitelnosti obyvatelstva;
 • s ohledem na zásady kvality, účinnosti a odpovědnosti dárců;
 • s lepší schopností rychle reagovat, v prvé řadě díky zhodnocení stávajících kapacit (logistika, doprava, komunikace atd.) a koordinovaně s ostatními zúčastněnými aktéry.

Humanitární operace jsou založeny na rozmanitých a kvalitních partnerstvích, která zahrnují místní aktéry a partnery na místě, kteří jsou členy občanské společnosti a pověřených mezinárodních organizací. V rámci humanitárních operací je možné využít také zdroje civilní ochrany a vojenské prostředky v souladu se zásadami koordinace a využití zdrojů (EN) (FR).

Mezinárodní činnost

EU přispívá k rozvoji kolektivní globální kapacity pro reagování na humanitární krize. K tomu se zavazuje podporovat reformy mezinárodního humanitárního systému vedené OSN ve spolupráci s ostatními humanitárními aktéry a dárci.

S ohledem na rostoucí potřebu humanitární pomoci je nezbytné zvýšit a diverzifikovat financování, posílit jeho předvídatelnost a pružnost a strategickou koordinaci.

Dlouhodobá strategie

Souběžně s mimořádnými operacemi prováděnými při výskytu krize se EU zavazuje, že bude:

 • snižovat rizika a posilovat připravenost obyvatelstva na přírodní katastrofy na místní, celostátní i regionální úrovni a podporovat mezinárodní úsilí v rámci pro činnost z Hyogo (EN);
 • podporovat přechod, urychlenou obnovu a rozvoj, zejména posílením propojení pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD).
Klíčové pojmy
 • Sdílená pravomoc: v oblasti spolupráce a humanitární pomoci EU disponuje pravomocí provádět akce a společnou politiku, aniž by vykonávání této pravomoci bránilo členským státům ve vykonávání jejich vlastních pravomocí.
 • Lidskost: s každým člověkem musí být za všech okolností zacházeno lidsky, přičemž zvláštní pozornost musí být věnována nejslabším.
 • Neutralita: humanitární pomoc nesmí zvýhodňovat žádnou ze stran ozbrojeného konfliktu či jiného sporu.
 • Nestrannost: humanitární pomoc musí být poskytována výhradně na základě potřeby, aniž by byly diskriminovány některé části či skupiny postiženého obyvatelstva.
 • Nezávislost: humanitární pomoc nesleduje žádné politické, hospodářské, vojenské nebo jiné cíle, jejím výhradním účelem je zmírnit a předcházet utrpení obyvatelstva.
Poslední aktualizace: 16.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky