RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Interzicerea comerţului cu instrumente de tortură

Pentru a împiedica impunerea torturii, a pedepsei cu moartea şi a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în ţările terţe, acest regulament stabileşte un regim comercial specific de reglementare a anumitor echipamente şi produse care pot fi utilizate în astfel de scopuri, precum şi la asistenţa tehnică aferentă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

SINTEZĂ

În sensul acestui regulament, este interzis orice export sau import de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa cu moartea, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Mai mult, se cere o autorizaţie pentru exportul de bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, indiferent de provenienţa acestor bunuri.

Autorităţile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) abilitate să ia decizii privind cererile de autorizaţii de import sau de export trebuie să facă distincţie între bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa cu moartea sau tortura * şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante * şi bunurile care ar putea fi utilizate în astfel de scopuri. Importul sau exportul acestora din urmă ar putea fi autorizat pe baza criteriilor definite în regulament. Bunurile care fac obiectul acestui regulament sunt enumerate în anexele II şi III. Comisia poate modifica aceste liste imediat ce apar noi echipamente pe piaţă.

Autorităţile competente pot scuti de interdicţia la export sau la import bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa cu moartea, tortura şi alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (anexa II), dacă se dovedeşte că, în ţara lor de destinaţie, aceste bunuri vor fi utilizate în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificaţiei lor istorice.

Se cere o autorizaţie de export pentru bunurile susceptibile de a fi utilizate pentru a impune tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, care sunt enumerate în anexa III. Cu toate acestea, nu este necesară o autorizaţie pentru bunurile în tranzit pe teritoriul vamal al Comunităţii.

Nu există nicio obligaţie de a obţine o autorizaţie pentru exporturile de bunuri enumerate în anexa III către teritoriile statelor membre care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii (anexa IV), cu condiţia ca bunurile în cauză să fie utilizate de către o autoritate însărcinată cu respectarea legii. Nu există nici obligaţia de a obţine o autorizaţie pentru exporturile de bunuri enumerate în anexa III care vor fi utilizate de către personalul militar sau civil al unui stat membru al Uniunii Europene în contextul în care acest personal participă la o operaţiune de menţinere a păcii sau de gestiune a situaţiilor de criză a Uniunii Europene sau a ONU în ţara terţă în cauză, sau la o operaţiune pe baza unor acorduri încheiate între state membre şi ţări terţe în domeniul apărării.

Deciziile privind cererile de autorizaţie de export se iau, după caz, de către autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit solicitantul (anexa I). Autoritatea competentă nu acordă autorizaţia în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate la anexa III ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante de către o autoritate însărcinată cu respectarea legii sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o ţară terţă.

Un stat membru poate deroga de la acest regim anumite bunuri enumerate în anexa III prin adoptarea sau menţinerea unei interdicţii totale de a exporta sau importa lanţuri de picioare, lanţuri multiple şi dispozitive portabile cu energie electrostatică.

Pentru a armoniza procedurile de autorizare, autorizaţiile de export şi de import se eliberează folosind formularul bazat pe modelul din anexa V şi care sunt valabile în întreaga Uniune. Autorităţile competente pot să refuze acordarea unei autorizaţii de export şi să anuleze, să suspende, să modifice sau să retragă o autorizaţie deja acordată. La îndeplinirea formalităţilor vamale, exportatorul sau importatorul prezintă formularul completat în mod corespunzător, ca dovadă a obţinerii autorizaţiei necesare. Dacă nu s-a acordat nicio autorizaţie, autorităţile vamale reţin bunurile declarate şi atrag atenţia asupra posibilităţii de a solicita o autorizaţie. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizaţie în termen de şase luni, autorităţile vamale pot distruge bunurile în conformitate cu legislaţia naţională.

Autorităţile statelor membre notifică tuturor celorlalte autorităţi ale statelor membre şi Comisiei deciziile de respingere a unei cereri de autorizaţie şi orice decizie de anulare a unei autorizaţii pe care au acordat-o. Comisia şi statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul acestui regulament şi la autorizaţiile acordate sau respinse.

Statele membre elaborează, dacă este posibil în colaborare cu Comisia, un raport de activităţi anual public.

Comisia este asistată de Comitetul pentru regimul comun aplicabil exporturilor de produse instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2603/69. Acest comitet examinează orice chestiune privind aplicarea acestui regulament.

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor acestui regulament. Acest regim trebuie comunicat Comisiei cel mai târziu la data de 29 august 2006.

Acest regulament se aplică teritoriului vamal al Comunităţii, teritoriilor spaniole Ceuta şi Melilla şi teritoriului german Helgoland.

Termeni-cheie ai actului
  • Tortură: orice act prin care i se cauzează durere sau suferinţe acute, fizice sau mentale unei persoane, în mod intenţionat, în scopul de a obţine de la aceasta sau de la o terţă persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau a face presiuni asupra sa ori asupra unei terţe persoane sau pentru orice motiv fondat pe o formă de discriminare, indiferent care este aceasta, în cazul în care durerea sau suferinţele respective sunt cauzate de un agent într-o funcţie publică sau de altă persoană cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consensul expres sau tacit al acesteia. Acest termen nu se aplică, cu toate acestea, durerii sau suferinţelor care rezultă doar din sancţiuni legitime, inerente acestor sancţiuni sau cauzate de acestea.
  • Altă pedeapsă sau tratament cu cruzime, inuman sau degradant: orice act prin care unei persoane i se cauzează în mod intenţionat durere sau suferinţe importante, fizice sau mentale, în cazul în care durerea sau suferinţele respective sunt cauzate de un agent într-o funcţie publică sau de altă persoană cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al acesteia. Acest termen nu se aplică, cu toate acestea, durerii sau suferinţelor care rezultă doar din sancţiuni legitime, inerente acestor sancţiuni sau cauzate de acestea.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE)nr. 1236/2005

30.7.2006

-

JO L 200 din 30.7.2005

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexe I – Lista autorităţilor
Regulamentul (UE) nr. 1226/2010 [JO L 336 din 21.12.2010].

Ultima actualizare: 23.02.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii