RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zákaz obchodu s nástroji k mučení

Toto nařízení má zabraňovat mučení, trestu smrti a dalšímu krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemích mimo Evropskou unii (EU), a proto stanovuje specifická obchodní opatření zahrnující určité typy zařízení a výrobků, které lze používat pro takové účely a související technickou pomoc.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

PŘEHLED

V rámci tohoto nařízení je zakázán vývoz a dovoz zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Pro vývoz zboží, které lze použít pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, bez ohledu na původ takového zařízení, je nutné povolení.

Vnitrostátní orgány zemí Evropské unie (EU), které jsou oprávněny rozhodovat o žádostech o povolení dovozu či vývozu, by měly rozlišovat mezi zbožím, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení * a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání *, a zbožím, které by bylo možné použít pro takové účely. Dovoz či vývoz později jmenovaného zboží lze povolit na základě kritérií definovaných v tomto nařízení. Zboží, na něž se nařízení vztahuje, je uvedeno v přílohách II a III. Pokud se na trhu objeví nové zařízení, komise může tyto seznamy upravit.

Příslušné orgány mohou od zákazu vývozu nebo dovozu osvobodit zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (příloha II), pokud se prokáže, že se toto zboží se v cílové zemi použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu jeho historického významu.

U zboží, které lze použít pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a které je uvedeno v příloze III, se požaduje vývozní povolení. Nicméně pro zboží, které využívá tranzit přes celní území Společenství, není vyžadováno žádné povolení.

Není žádná povinnost vydávat vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III na území zemí EU, které nejsou součástí celního území Společenství (příloha IV), pokud dotčené zboží využívá donucovací orgán. Není také žádná povinnost vydávat vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III, které používají vojenští nebo civilní pracovníci zemí EU, kteří se účastní operace EU nebo OSN, jejímž cílem je udržení míru nebo řešení krize v dotyčné zemi mimo EU, nebo operace založené na dohodách mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU.

Rozhodnutí o udělení vývozního povolení provádí na základě jednotlivých případů příslušný orgán v zemi EU, v níž je žadatel usazen (příloha I). Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou v zemi mimo EU.

Země EU mohou z těchto opatření osvobodit určité zboží uvedené v příloze III přijetím nebo udržením celkového zákazu vývozu a dovozu okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikování elektrických šoků.

Pro harmonizaci postupů pro udělování povolení se vydávají vývozní a dovozní povolení pomocí tiskopisu vycházejícího ze vzoru v příloze V a tato povolení jsou platná v celé EU. Příslušné orgány mohou udělení vývozního povolení odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již bylo uděleno. Při plnění celních formalit předloží vývozce nebo dovozce řádně vyplněný tiskopis jako důkaz, že pro daný vývoz nebo dovoz získal nutné povolení. Pokud nebylo vydáno povolení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců, celní orgány mohou zadržené zboží zničit v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Orgány zemí EU oznámí orgánům všech ostatních zemí EU a Komisi, přijmou-li rozhodnutí, kterým zamítnou žádost o povolení, a zruší-li povolení, které udělily. Komise a země EU se navzájem informují o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a o udělených a odmítnutých povoleních.

Země EU vypracují každý rok, pokud možno ve spolupráci s Komisí, veřejnou zprávu o činnosti.

Komisi je nápomocen Výbor pro společná pravidla pro vývoz výrobků, zřízený nařízením (EHS) č. 2603/69. Výbor projednává otázky týkající se provádění tohoto nařízení.

Samy země EU si vytvoří pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení. Tato pravidla je nutné oznámit Komisi do 29. srpna 2006.

Toto nařízení se vztahuje na celní území Společenství, španělská území Ceutu a Melillu a německé území Helgoland.

Klíčové termíny použité v aktu
  • Mučení: jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení pro takové účely, jako je získat od něj nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí, nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na jakékoli diskriminaci, jsou-li taková bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, anebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní.
  • Jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení či trest: jednání, jímž je člověku úmyslně působena značná bolest nebo tělesné či duševní utrpení, jsou-li tato bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, anebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 1236/2005

30.7.2006

Úř. věst. L 200 

ze dne 30. 7. 2005

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1236/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

POSLEDNÍ ZMĚNY PŘÍLOH

Příloha I – Seznam orgánů
Nařízení (ES) č. 1226/2010 [Úř. věst. L 336 ze dne 21.12.2010].

Poslední aktualizace: 23.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky