RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obecné zásady EU týkající se dialogu o lidských právech s nečlenskými zeměmi EU

Tyto obecné zásady upravují přístup Evropské unie k zahájení a vedení dialogů o lidských právech se třetími zeměmi. Cílem takových dialogů je zahrnout otázky lidských práv do všech aspektů vnějších politik EU.

AKT

Obecné zásady Evropské unie pro dialogy o lidských právech se třetími zeměmi – aktualizace. Rada pro zemědělství a rybolov dne 19. ledna 2009 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) se zavazuje zahrnout lidská práva do všech aspektů svých vnějších politik. Za tímto účelem zdůrazňuje otázku lidských práv ve všech svých dialozích a diskuzích se třetími zeměmi. Může též rozhodnout (z vlastní iniciativy nebo na žádost některé třetí země) o zahájení dialogu o lidských právech s konkrétní zemí.

Problematikou lidských práv se již zabývají různé typy dialogů, jež probíhají mezi EU a třetími zeměmi. Patří sem:

 • dialog obecného charakteru na základě smluv, dohod či úmluv nebo strategických partnerství;
 • strukturované dialogy zaměřené výhradně na lidská práva;
 • dialogy ad hoc zabývající se tématy, která souvisejí sespolečnou zahraniční a bezpečnostní politikou (SZBP);
 • dialogy v rámci zvláštních vztahů založené na podstatné shodě názorů.

Dialogy o lidských právech sledují různé cíle v závislosti na konkrétní situaci země a mohou mezi ně patřit:

 • diskuse o otázkách společného zájmu a lepší spolupráce s mezinárodními orgány, jako je Organizace spojených národů (OSN);
 • analýza problémů souvisejících s lidskými právy v dotčené zemi, shromažďování informací a pokusy o zlepšení situace.

Otázky, které se budou v dialozích o lidských právech, projednávat, jsou určovány případ od případu. Na programu by však vždy měly být určité prioritní otázky, jako je:

 • podpis, ratifikace a provádění mezinárodních nástrojů o lidských právech;
 • spolupráce s mezinárodními postupy a mechanismy v oblasti lidských práv;
 • boj proti trestu smrti, mučení a všem formám diskriminace;
 • práva dětí, zejména dětí v ozbrojeném konfliktu;
 • práva žen;
 • svoboda projevu;
 • úloha občanské společnosti;
 • ochrana ochránců lidských práv;
 • spolupráce v oblasti mezinárodní justice, zejména s Mezinárodním trestním soudem;
 • předcházení konfliktům a právní stát,
 • podpora procesů demokratizace a řádné správy věcí veřejných.

Zahájení dialogů a ujednání pro dialogy

Rozhodnutí o zahájení dialogu o lidských právech s třetí zemí přijímá Rada EU, kde ústřední úlohu hraje pracovní skupina Rady o lidských právech (COHOM). Při tomto rozhodnutí bude nejprve nutné posoudit situaci v oblasti lidských práv v dané zemi. Je při tom brán v úvahu:

 • postoj vlády k lidským právům;
 • závazek vlády plnit příslušné mezinárodní úmluvy;
 • připravenost vlády spolupracovat s postupy OSN;
 • postoj vlády vůči občanské společnosti;
 • vývoj situace v oblasti lidských práv v dané zemi obecně.

Posouzení vychází ze zpráv o tématu, které podávají nevládní organizace, OSN a další mezinárodní organizace, Evropský parlament a Komise. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o zahájení dialogu je nutné vyhodnotit cíle, který se má dosáhnout zahájením dialogu, možné cesty k postupu a přidaná hodnota, kterou bude možné z tohoto přístupu získat.

Místo a frekvence konání dialogu a vyžadovaná úroveň zastoupení budou určeny v každém jednotlivém případě zvlášť. Dotčené třetí země by však měly být pokud možno zastoupeny členy vlády odpovědnými za lidská práva. EU bude zastoupena trojkou. Do všech různých fází dialogu může být zahrnuta i občanská společnost. Jednání by se měla zpravidla konat v dotčené zemi a měla by trvat nejméně jeden celý den. Dialogy, jejichž prvotním účelem je prodiskutovat otázky vzájemného zájmu a/nebo posílit spolupráci v oblasti lidských práv, se budou přednostně konat v Bruselu. Během dialogu EU může postupovat třetí zemi jednotlivé případy společně s žádostmi o odpověď a o propuštění dotčených osob. Na konci dialogu může EU vydat tiskovou zprávu nebo dohromady s danou zemí uspořádat společnou tiskovou konferenci.

Unie musí zajistit důslednost mezi dvoustrannými dialogy zemí EU se třetími zeměmi a dialogy, které vede sama. Pro tento účel jsou zásadní výměny informací, v ideálním případě v podobě neformálních ad hoc jednání. Pro hodnocení důslednosti pomoci EU, jako je využívání finančních prostředků z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), by měly probíhat i výměny názorů. Kromě toho musí Unie zajistit důslednost mezi usneseními, která předkládá na mezinárodních fórech (např. Valné shromáždění OSN a Rada pro lidská práva), a svými dialogy o lidských právech.

Hodnocení a následná kontrola dialogů

Všechny dialogy o lidských právech se třetími zeměmi musí být nejlépe každý druhý rok hodnoceny. Hodnocení bude provádět předsednictví EU, jemuž bude nápomocen sekretariát Rady a zejména COHOM. Do tohoto kroku je zapojena i občanská společnost. V jednotlivých případech může předsednictví také využít služeb externího poradce. Hodnocení zohlední cíle Unie, které si vytyčila před zahájením dialogu, a očekávanou přidanou hodnotu. Je nutné prozkoumat i pokrok dosažený v prioritních oblastech dialogu a to, jak k tomuto pokroku přispěly činnosti EU. V závislosti na výsledku hodnocení může EU provést úpravy, rozhodnout o pokračování dialogu jako takovém nebo ho ukončit (pokud požadavky uvedené v těchto obecných zásadách nejsou již splněny nebo pokud výsledky nejsou uspokojivé). Lze také ukončit dialog, který se ukázal jako úspěšný, a stal se tedy zbytečným.

Provádění dialogů

Pro řízení dialogů o lidských právech je zásadní kontinuita a pevné struktury podporující předsednictví Rady v jeho přípravných a následných kontrolních pracích. EU by mohla zvážit možnost spojit s jedním nebo více dialogy soukromou nadaci či organizaci specializující se na oblast lidských práv. Zavazuje se, že součástí jejích delegací účastnících se dialogů budou odborníci na lidská práva.

Poslední aktualizace: 05.10.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky