RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů

Těmito obecnými zásadami Evropská unie (EU) upozorňuje na problematiku dětí v ozbrojených konfliktech a zavazuje se k dodržování práv těchto dětí ve třetích zemích.

AKT

Aktualizace obecných zásad týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů . Rada pro obecné záležitosti dne 16. června 2008 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku).

PŘEHLED

V posledním desetiletí si ozbrojené konflikty vyžádaly podle odhadů život více než dvou milionů dětí, zmrzačily jich šest milionů, jeden milion dětí přišel o rodiče a 20 milionů ztratilo domov nebo se stalo uprchlíky. Odhaduje se, že ve světě je nejméně 300 000 dětských vojáků. Tyto obecné zásady mají upozornit na problematiku děti v ozbrojených konfliktech a dát větší význam krokům Evropské unie (EU) v této oblasti. Podpora a dodržování dětských práv je prioritou politiky EU v oblasti lidských práv v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky, stejně jako politik v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

EU se zavazuje, že se bude zabývat krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým dopadem ozbrojených konfliktů na děti. Za tímto účelem se snaží přesvědčit třetí země a nestátní činitele, aby uplatňovali mezinárodní humanitární právo a normy, standardy a nástroje v oblasti lidských práv a aby účinně chránili děti před účinky ozbrojených konfliktů. Cílem těchto obecných zásad je předcházet náboru dětí do ozbrojených sil a skupin a beztrestnosti za zločiny proti dětem.

Praktická opatření přijatá EU

Pracovní skupina Rady o lidských právech (COHOM) určuje ve spolupráci s jinými příslušnými pracovními skupinami situace, kdy jsou nezbytné kroky EU, na základě:

  • pravidelných zpráv vedoucích misí EU, vedoucích misí civilních operací, velitelů vojenských sil a zvláštních zástupců, jejichž součástí je hodnocení účinků konfliktu na děti a vliv opatření EU;
  • ad hoc zpráv o situaci v zemi, které vypracovávají vedoucí misí a které mohou zahrnovat problematiku dětí a ozbrojených konfliktů;
  • informací od Komise o projektech, které EU financuje a které jsou zaměřené na děti a na ozbrojené konflikty a obnovu po ukončení konfliktů;
  • zpráv a doporučení generálního tajemníka Organizace spojených národů (OSN), zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro otázky dětí v ozbrojených konfliktech, pracovní skupiny Rady bezpečnosti OSN pro děti a ozbrojené konflikty, Dětského fondu OSN (UNICEF), zvláštních mechanismů OSN a subjektů v oblasti lidských práv zřízených smlouvami, jakož i nevládních organizací.

V zájmu podpory a ochrany dětí dotčených ozbrojeným konfliktem využívá EU ve vztahu s třetími zeměmi celou řadu nástrojů:

  • politický dialog, který by měl zahrnovat problematiku práv děti před konfliktem, během něho a po něm;
  • demarše a veřejná prohlášení, která vybízejí třetí země k přijímání účinných opatření na ochranu dětí před účinky ozbrojených konfliktů, k ukončení využívání dětí v ozbrojených silách a skupinách a k ukončení beztrestnosti;
  • mnohostranná spolupráce, jejíž součástí jsou finanční prostředky pro projekty týkající se dětí a ozbrojených konfliktů a humanitární pomoc;
  • operace pro řešení krizí, kde je zvláštní pozornost během fáze plánování věnována ochraně dětí;
  • odborná příprava v oblasti ochrany dětí.

Kontext

Mezinárodní právní předpisy v této oblasti zahrnují Úmluvu o právech dítěte (CRC), která byla ratifikována téměř všemi zeměmi světa, ale zdaleka ne všechny země světa ji uplatňují. O potírání situací, v nichž jsou děti dotčeny ozbrojeným konfliktem, usiluje zejména Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.

Dalšími zvláště důležitými mechanismy v této oblasti je zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro otázky dětí a ozbrojených konfliktů a pracovní skupina Rady bezpečnosti pro děti a ozbrojené konflikty. Společně s jejími zeměmi si EU klade za cíl zohledňovat a pokud možno koordinovat svá opatření s těmito mechanismy s cílem maximalizovat účinek svých opatření. Další významné mezinárodní a regionální normy a standardy v oblasti lidských práv a humanitární právo, které vedou kroky EU na ochranu dětí dotčených ozbrojeným konfliktem, jsou vyjmenovány v příloze těchto obecných zásad.

Poslední aktualizace: 06.10.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky