RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obecné zásady EU v otázce trestu smrti

Tyto obecné zásady představují cíle a součásti politiky Evropské unie (EU) o všeobecném zrušení trestu smrti. Tam, kde je zrušení odmítáno, prosazuje EU používání minimálních norem v souvislosti s trestem smrti.

AKT

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti : revidované a aktualizované znění. Rada pro obecné záležitosti dne 16. června 2008 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Podpisem 13. protokolu k Evropské úmluvě o lidských právech (ECHR) se všechny země Evropské unie (EU) zavázaly k trvalému zrušení trestu smrti za všech okolností. Zavázaly se též k uplatňování Listiny základních práv EU, přičemž „nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven“.

Pro zvýšení dodržování lidských práv a posílení lidské důstojnosti ve třetích zemí má EU tyto cíle, které jsou nedílnou součástí její politiky v oblasti lidských práv:

 • usilovat o všeobecné zrušení trestu smrti a v případě potřeby bezodkladně vyhlásit moratorium na používání trestu smrti s cílem jeho zrušení;
 • požadovat, aby v zemích, kde trest smrti dosud existuje, bylo jeho používání postupně omezováno, a trvat na tom, aby se trest smrti vykonával v souladu s minimálními normami; zároveň usilovat o získání přesných informací o přesném počtu osob odsouzených k trestu smrti a popravených.

Pracovní metoda

Klíčové prvky přístupu EU zahrnují obecné demarše, kdy bude otázka trestu smrti nadnesena v dialozích a při konzultacích se třetími zeměmi. Při tom se bude pozornost věnovat tomu:

 • zda má dotyčná země řádně fungující a otevřený soudní systém;
 • zda se dotyčná země mezinárodně zavázala nepoužívat trest smrti;
 • jak se vyvíjí politika v oblasti trestu smrti;
 • zda se o situaci v oblasti lidských práv informuje relevantními mezinárodními mechanismy.

EU může v závislosti na případu, v individuálních případech, kdy se dozví o porušování minimálních norem, vydávat i zvláštní demarše.

Dále bude EU působit na základě zpráv o lidských právech od vedoucích misí EU, které by měly zahrnovat analýzu uplatňování a používání trestu smrti v dotčených zemích a hodnocení účinku aktivit EU.

Cílem EU je vybízet třetí země, aby zrušily trest smrti, tím, že bude podporovat přistoupení k Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech. V případech, kde to možné není, bude i nadále usilovat o splnění svého cíle pomocí jiných iniciativ, například:

 • bude povzbuzovat státy, aby ratifikovaly jiné mezinárodní dohody v oblasti lidských práv, zejména ty, které se týkají trestu smrti;
 • podporovat dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci s cílem zavést spravedlivé a nestranné soudní projednávání trestních záležitostí.

EU bude na otázku trestu smrti též upozorňovat na příslušných mnohostranných fórech v iniciativách zaměřených na vyhlášení moratoria na používání trestu smrti a jeho konečné zrušení. Dále bude podporovat příslušné mezinárodní organizace, aby učinily vhodné kroky, které by povzbudily státy k ratifikaci a dodržování mezinárodních smluv a norem týkajících se trestu smrti.

Minimální normy

Ve státech trvajících na zachování trestu smrti bude EU prosazovat dodržování těchto minimálních norem:

 • ukládat trest smrti pouze za nejzávažnější úmyslné a násilné trestné činy;
 • ukládat trest smrti pouze za trestný čin, u něhož byl trest smrti stanoven v době jeho spáchání, pokud po spáchání trestného činu zákon stanoví uložení lehčího trestu, musí být použito toto ustanovení;
 • neukládat trest smrti osobám, které v době spáchání trestného činu byly mladší 18 let, těhotným ženám, matkám novorozenců nebo duševně nemocným osobám;
 • vyžadovat jasné a přesvědčivé důkazy a spravedlivý proces, kde se obžalovaný může opřít o právní pomoc;
 • poskytnout právo na odvolání k soudu vyššího stupně a právo podat individuální stížnost; každý, kdo je odsouzen k trestu smrti, má právo požádat o změnu trestu;
 • vykonávat trest smrti tak, aby přivodil co nejmenší možné utrpení.

Kontext

V roce 1998 se země EU rozhodly posílit své aktivity v oblasti boje proti trestu smrti. Za tímto účelem přijaly svou první verzi těchto obecných zásad. V té době byl trest smrti ve většině zemí EU zrušen a ty, které ho ještě nezrušily, ho již dlouho neuplatňovaly. Od té doby všechny země Unie ratifikovaly Protokol č. 6 ECHR o zrušení trestu smrti. Je zapotřebí poznamenat, že zrušení představuje jednu z podmínek členství v EU.

V důsledku toho EU rozhodla o zintenzivnění svých iniciativ v rámci mezinárodních orgánů, zejména v OSN. V roce 2007 byla na 62. plenárním zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN) přijata rezoluce o moratoriu na výkon trestu smrti, kterou spoluprosazovala. Tato rezoluce vyzývá k dodržování minimálních norem při zajišťování práv osob čelících trestu smrti, k omezení užívání trestu smrti a k vyhlášení moratoria na popravy. EU také spolupracuje s nevládními organizacemi, zejména prostřednictvím finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě.

Poslední aktualizace: 30.09.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky