RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dzieci w działaniach zewnętrznych UE

Unia Europejska (UE) z dużym zaangażowaniem dąży do promowania praw dziecka i ich ściślejszego przestrzegania na arenie międzynarodowej. Niniejszy komunikat ma na celu opracowanie planu działania na rzecz dzieci obejmującego politykę zewnętrzną UE, bazującego na podejściu holistycznym, który bierze pod uwagę różne aspekty problemu odnoszącego się do polityki: humanitarnej, rozwoju, bezpieczeństwa i praw człowieka.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE [COM(2008) 55 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Dzieci i młodzież stanowią jedną trzecią całej ludności świata i połowę populacji większości krajów rozwijających się. Inwestowanie w dzieci jest więc inwestycją w przyszłość. Polepszenie sytuacji dzieci pozwoli w efekcie na przeciwdziałanie niestabilności państw, zapewni długotrwały zrównoważony rozwój, a także stabilność i bezpieczeństwo humanitarne na szczeblu krajowym, regionalnym i światowym.

Dzieci są wrażliwą grupą społeczną. W związku z tym kwestie ich dotyczące powinny znaleźć się w centrum zainteresowania polityki Unii Europejskiej (UE) w takich obszarach, jak rozwój, pomoc humanitarna i działania zewnętrzne.

Wyzwania związane z tą grupą społeczną dotyczą, między innymi, kwestii zdrowia, edukacji i kształcenia, integracji społecznej, walki z przestępstwami, takimi jak handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne, oraz kwestii walki z procederem pracy dzieci i zaciągania dzieci do sił i ugrupowań zbrojnych. Niektóre dzieci są wyjątkowo narażone na niebezpieczeństwa, szczególnie w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Dużą uwagę należy zwrócić na dziewczęta, gdyż stanowią one grupę szczególnie narażoną na dodatkowe zagrożenia, jakimi jest przemoc domowa i seksualna.

Ramy prawne

UE zaangażowała się w kwestię respektowania praw człowieka, a w szczególności praw dziecka, na mocy traktatów międzynarodowych i europejskich. Przystąpiła doKonwencji o prawach dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (EN) (ES) (FR), ustanawiającej cztery ogólne zasady, których należy przestrzegać przy podejmowaniu działań dotyczących dzieci. Są to: zasada równości, zasada dobra dziecka, prawo dziecka do życia i rozwoju oraz prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów.

UE uznaje również deklarację milenijną i milenijne cele rozwoju (MCR), a także popiera plan działania ONZ zatytułowany „Świat przyjazny dzieciom”.

Ochrona praw dziecka zajmuje szczególne miejsce w prowadzonej przez UE polityce w zakresie praw człowieka i demokratyzacji krajów trzecich, zwłaszcza w kontekście implementacji wytycznych UE w sprawie ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych oraz promowania i ochrony praw dziecka.

Proces rozszerzania i udzielania pomocy humanitarnej jest ważną dźwignią w promowaniu praw dziecka.

Działania UE

Aby sprostać aktualnym wyzwaniom, UE przygotowała ramy dla zintegrowanego podejścia do promowania i ochrony praw dziecka w krajach trzecich. Podejście to powinno opierać się na całościowej i globalnej wizji praw dziecka. Powinno także wpisywać się w szersze strategie na rzecz rozwoju i redukcji ubóstwa.

Aby zapewnić koordynację swojego działania zewnętrznego, UE opiera się na wielu środkach, jak np.:

 • współpraca na rzecz rozwoju w celu przeciwdziałania głębokim przyczynom ubóstwa,
 • polityka handlowa spójna z ochroną i promocją praw dziecka. W umowach dwustronnych kwestia praw dziecka rozwiązana jest przy pomocy norm pracy,
 • dialog polityczny między UE a krajami partnerskimi pozwalający na domaganie się stosowania podjętych zobowiązań zawartych w konwencji praw dziecka,
 • działania na szczeblu regionalnym i światowym, które dopełniają działania na szczeblu krajowym i charakteryzują się ponadnarodowym zasięgiem,
 • wzmocnienie autonomii dzieci i młodzieży, aby pozwolić im na odgrywanie aktywnej roli w dziedzinach bezpośrednio ich dotyczących,
 • pomoc humanitarna, gdyż w sytuacjach trudnych, wynikających z naturalnych katastrof bądź konfliktów, najbardziej narażoną grupą są właśnie dzieci. Pomoc humanitarna będzie w szczególności ukierunkowana na dzieci oddzielone od rodziny, pozbawione opieki, wcielone do sił i ugrupowań zbrojnych, a także na edukację dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kontekst

Niniejszy komunikat jest kontynuacją komunikatu z 2006 r. i stanowi propozycję opracowania długoterminowej strategii UE na rzecz praw dziecka. Uzupełnia „wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka” przyjęte przez Radę 10 grudnia 2007 r. i stanowiące podstawę do działań UE w dziedzinie ochrony i promocji praw dziecka zawartych w strategii polityki zewnętrznej.

Słowa kluczowe aktu
 • Dzieci nieuczęszczające do szkoły: 72 miliony, z czego 57% to dziewczęta.
 • Dzieci, które padły ofiarą pracy dziecięcej: 110 milionów.
 • Ponad 50% kobiet podczas porodu nie ma dostępu do fachowej opieki położnej.
 • Ponad 3 miliony dzieci umiera z powodu komplikacji podczas porodu lub bezpośrednio po nim.
 • Ponad 300 000 dzieci rocznie rodzi się z wirusem HIV.
 • Rocznie umiera 10 milionów dzieci, nie osiągnąwszy pięciu lat, z przyczyn, którym można było zapobiec.
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony