RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 9 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ihmisoikeuksia koskeva vuosikertomus 2007

Arkisto

Euroopan unionin (EU) yhdeksäs vuosittainen ihmisoikeuskertomus kattaa jakson heinäkuun 1. päivästä 2006 kesäkuun 30. päivään 2007. Kertomus tarkastelee EU:n toteuttamia ihmisoikeustoimia kolmansissa maissa.

ASIAKIRJA

Euroopan unionin ihmisoikeuskertomus 2007. Euroopan unionin neuvosto 18. lokakuuta 2007 [Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Osana ulkosuhteita toteutettavat toiminnot

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) piirissä toteutettujen operaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa on järjestelmällisesti alettu ottamaan huomioon ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset. Erityisesti miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen on olennainen osa ETPP-operaatioiden strategisia tavoitteita.

Kriisinhallinnan alalla Euroopan unioni (EU) on siviili- ja sotilasoperaatioiden osalta käynnistänyt erityisesti Aceh'n tarkkailuoperaation (AMM), jatkanut olemassa olevia operaatioita (EUJUST LEX Irakissa ja EUPOL COPPS palestiinalaisalueilla) ja uudistanut tukensa Afrikan unionin operaatioille Darfurin alueella Sudanissa (AMIS) ja Somaliassa (AMISOM).

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) puitteissa jokaiselle sen piiriin kuuluvalle maalle on laadittu toimintaohjelma, jonka poliittinen luku sisältää ihmisoikeuksiin, hallintotapaan ja demokratiaan liittyviä sitoumuksia. Erityisesti ihmisoikeuskysymyksille omistautuneet alakomiteat ovat valvoneet näiden toimintaohjelmien toteuttamista joidenkin kumppanimaiden (kuten Jordanian, Marokon ja Libanonin) kohdalla.

EU on jatkanut ihmisoikeuksia koskevaa vuoropuhelua Kiinan, Iranin, Uzbekistanin ja Venäjän federaation kanssa. Lisäksi EU on aloittanut ihmisoikeuskysymyksiä koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Uuden-Seelannin sekä ehdokasmaiden kanssa.

Euroopan parlamentti on huhtikuussa 2007 antanut kolmansien maiden kanssa tehtäviin yhteistyösopimuksiin sisältyviä ihmisoikeuslausekkeita koskevan päätöslauselman, jossa korostetaan tarvetta toisaalta kehittää järjestelmä, jolla voidaan valvoa lausekkeen soveltamista, ja toisaalta uudistaa lausekkeen sisältöä.

Kaikkia demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen (EIDHR) piirissä vuodesta 2000 toteutettuja hankkeita on alettu analysoida. Lisäksi 1. tammikuuta 2007 EIDHR korvattiin uudella ja itsenäisellä rahoitusvälineellä.

Tämän kertomuksen kattamana ajanjaksona EU on aktiivisesti jatkanut toimenpiteitä useissa eri aihepiireissä, joita ovat esimerkiksi:

 • kuolemanrangaistuksen vastustaminen; EU on esittänyt Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa 19. joulukuuta 2006 kuolemanrangaistuksen vastaisen julistuksen;
 • kidutuksen ja epäasiallisen kohtelun torjuminen; EU on jatkanut maailmanlaajuisen kidutuksenvastaisen toimintasuunnitelman toteuttamista ja antanut jo voimaan tulleen asetuksen, jolla kielletään kidutusta varten suunniteltujen välineiden tuotanto ja kauppa;
 • lasten oikeuksien puolustaminen; EU on käynnistänyt pitkän aikavälin strategian;
 • ihmisoikeuksien puolustajien suojelu; EU on arvioinut suuntaviivojensa täytäntöönpanoa kyseisellä toiminta-alueella;
 • naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen; EU on antanut tiedoksiannon miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta kehitysyhteistyössä;
 • ihmiskaupan torjunta;
 • vaalitarkkailu ja -apu;
 • turvapaikat, muuttoliike, pakolaiset sekä pakkosiirtolaiset;
 • rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän torjuminen;
 • uskonnon- ja uskonvapaus;
 • vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden sekä alkuperäiskansojen oikeudet.

Kansainvälisissä yhteyksissä EU on osallistunut aktiivisesti kesäkuusta 2006 lähtien YK:n ihmisoikeustoimikunnan korvanneen ihmisoikeusneuvoston työhön.

Kertomus tarkastelee myös EU:n toimia tiettyjä maita kohtaan. EU on erityisesti seurannut edistystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumisessa ehdokasmaissa sekä ENP:n piiriin kuuluvissa maissa. Joulukuussa 2005 hyväksytyn strategian myötä ihmisoikeuksien edistäminen Afrikassa on saanut erityistä huomiota vahvistetussa poliittisessa vuoropuhelussa, jota käydään jokaisen Afrikan maan kanssa. EU on ilmaissut huolensa siitä, että ihmisoikeustilanne ei ole parantunut Keski-Amerikassa. EU on seurannut tilanteen kehitystä Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Kolumbiassa, Kuubassa, Guatemalassa, Meksikossa, Perussa ja Venezuelassa. Aasiassa EU on keskittynyt erityisesti tilanteeseen Burmassa/Myanmarissa, Kambodžassa, Kiinassa, Pakistanissa ja Afganistanissa.

Tilanteen kehittyminen EU:ssa

Euroopan unionin perusoikeusvirasto, joka perustettiin 15. helmikuuta 2007, aloitti toimintansa 1. maaliskuuta 2007. Sen tehtävä koostuu perusoikeuksiin liittyvien kysymysten tarkastelusta EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä.

Neuvostossa pääsihteerin uusi ihmisoikeuksista vastaava henkilökohtainen edustaja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla on vahvistanut ihmisoikeuksista vastaavaa ryhmää. Euroopan parlamentissa ulkoasiainvaliokuntaan kuuluva ihmisoikeuksien alivaliokunta on tilannut useita selvityksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tietyissä maissa kuten myös EU:n tiettyjen suuntaviivojen noudattamisesta tällä toiminta-alalla.

 
Viimeisin päivitys 09.05.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun