RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nätverk av kontaktpunkter rörande personer som har gjort sig skyldiga till folkmord och brott mot mänskligheten

Syftet med detta beslut är att upprätta ett nätverk av Europeiska unionens (EU) länders kontaktpunkter i syfte att förbättra samarbetet inom kampen mot folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

SAMMANFATTNING

Alla länder inom Europeiska unionen (EU) har undertecknat eller ratificerat Romstadgan av den 17 juli 1998, genom vilken den internationella brottmålsdomstolen (ICC) upprättades, som ska döma i ärenden som gäller folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. ICC ska dock endast komplettera nationell straffrättslig jurisdiktion. De nationella myndigheterna ska även i fortsättningen vara ansvariga för efterforskning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. EU efterlyser därför ett närmare samarbete mellan de berörda nationella myndigheterna för att säkerställa att dessa brott bekämpas framgångsrikt.

Nationella kontaktpunkter
Varje EU-land ska utse en kontaktpunkt för utbyte av information om utredningar om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Uppgifter om kontaktpunkterna måste lämnas till rådets generalsekretariat, som vidarebefordrar uppgifterna till de andra EU-länderna.

På begäran måste kontaktpunkterna tillhandahålla uppgifter till varandra som berör utredningar om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. De kan även utbyta sådan information på eget initiativ. Kontaktpunkterna är även ansvariga för att underlätta samarbetet mellan de behöriga nationella myndigheterna.

Rådet informerar Europaparlamentet varje år om kontaktpunktnätverkets verksamhet.

Beslutet påverkar inte avtal, överenskommelser och uppgörelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan rättsliga myndigheter.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Beslut 2002/494/RIF

13.6.2002

-

EGT L 167, 26.6.2002.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2003/335/JIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krifsförbrytelser [EUT L 118, 14.5.2003].

Senast ändrat den 27.04.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början