RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wytyczne UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet

Wytyczne przedstawiają cele operacyjne i narzędzia interwencji Unii Europejskiej (UE) dotyczące jej działań zewnętrznych w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz wszelkich form ich dyskryminacji.

AKT

Wytyczne UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet . Rada do Spraw Ogólnych, dnia 8 grudnia 2008 r. [nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest zjawiskiem o skali światowej i systemowej, a jej formy mogą różnić się w zależności od kontekstu społecznego, gospodarczego, kulturowego i politycznego. Oprócz poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar, przemoc wobec kobiet niesie również poważne skutki społeczne. Do głównych przyczyn przemocy wobec kobiet należą nierówności stosunku sił i nierówności gospodarcze między kobietami a mężczyznami, zwyczaje, tradycje, wartości religijne, brak stabilności politycznej oraz konflikty zbrojne.

Termin „przemoc wobec kobiet” oznacza „każdy akt przemocy wobec osób płci żeńskiej, którego rezultatem jest lub może być krzywda lub cierpienie fizyczne, seksualne lub psychiczne, a także groźby takich aktów, przymus lub samowolne pozbawienie wolności, mające miejsce zarówno w życiu publicznym, jak i w życiu prywatnym”.

Wraz z przyjęciem wytycznych Unia Europejska (UE) podjęła trwałe polityczne zobowiązanie w dziedzinie praw kobiet. Jej działania w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet skupiają się na trzech wzajemnie powiązanych celach:

 • zapobieganiu przemocy,
 • zapewnieniu ochrony i wsparcia ofiarom,
 • pociąganiu do odpowiedzialności sprawców.

W tym celu w ramach wytycznych wyszczególniono następujące cele operacyjne:

 • propagowanie równości płci i zwalczanie dyskryminacji kobiet, zwłaszcza w sferze prywatnej oraz w dziedzinie prawodawstwa i polityki publicznej,
 • gromadzenie danych dotyczących przemocy wobec kobiet i opracowanie wskaźników, na podstawie których UE ustali odpowiednie mechanizmy i przyczyni się do wzmocnienia krajowych zdolności w zakresie gromadzenia danych,
 • wdrażanie skutecznych i skoordynowanych strategii stosowanych na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach życia społecznego na rzecz zapobiegania przemocy i ochrony ofiar,
 • walka z bezkarnością sprawców przemocy wobec kobiet i zadbanie, by akty przemocy były karalne na mocy prawa, a także podejmowanie kroków mających na celu ułatwienie ofiarom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Narzędzia interwencji UE

Narzędzia interwencji UE muszą pozwolić na zaangażowanie wszystkich podmiotów UE. Narzędzia te odpowiadają celom operacyjnym i są stosowane wraz z innymi wytycznymi w sprawie praw człowieka, jak choćby te dotyczące praw dziecka czy obrońców praw człowieka.

W ramach działań o charakterze ogólnym kwestia walki z aktami przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz wszelkimi formami dyskryminacji, która leży u ich podstaw, podejmowana jest w stosunkach z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi UE. Dotyczy to głównie zgodności krajowych ram prawnych z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami, faktycznego wdrażania tych ostatnich, a także ich monitorowania. W tym kontekście UE będzie w dalszym stopniu zachęcać do ratyfikacji odpowiednich konwencji i protokołów, a mianowicie Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Dodatkowe działania szczegółowe w celu zwalczania aktów przemocy wobec kobiet obejmują:

 • propagowanie roli specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. przemocy wobec kobiet w przypadkach, gdy akty przemocy wobec kobiet są bardzo rozpowszechnione i uchodzą w dużej mierze bezkarnie oraz zadbanie o podjęcie działań w odpowiedzi na jego zalecenia,
 • śledzenie całego procesu związanego z przypadkami przemocy wobec kobiet,
 • wspieranie obrońców praw kobiet i kobiet – obrońców praw człowieka,
 • propagowanie i wspieranie strategii i kampanii uświadamiania równości płci.

W wyjątkowo drastycznych indywidualnych przypadkach, na przykład dotyczących przemocy zadawanej lub tolerowanej przez państwo z naruszeniem zobowiązań międzynarodowych, UE rozważy podjęcie działań szczególnych.

UE będzie powracać do tematu przemocy wobec kobiet i dyskryminacji leżącej u jej podstaw w ramach szczegółowych dialogów dotyczących praw człowieka i innych dialogów politycznych UE. Obejmuje to podejmowanie działań w odpowiedzi na zalecenia międzynarodowych i regionalnych mechanizmów ochrony praw kobiet. Na forach międzynarodowych, zwłaszcza w systemie ONZ, UE będzie nadal propagować zapobieganie przemocy skierowanej przeciw kobietom.

Szefowie misji powinni systematycznie umieszczać w swoich sprawozdaniach na temat praw człowieka analizę poszanowania podstawowych praw kobiet. UE zadba również o umieszczenie odniesienia do praw kobiet w zakresie upoważnień wszystkich przedstawicieli i specjalnych wysłanników UE.

Walka z aktami przemocy wobec kobiet i dziewcząt będzie uważana za priorytetową w ramach dwustronnej i wielostronnej współpracy na rzecz obrony praw człowieka, we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, również w dziedzinie szkoleń i wymiaru sprawiedliwości. Szczególną uwagę poświęci się tej współpracy w ramach europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie. Celem tej współpracy jest wspieranie programów społeczeństwa obywatelskiego, skupiających się na:

 • promowaniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości i opieki,
 • zapobieganiu przemocy,
 • wzmacnianiu zdolności krajowych organów administracyjnych, odpowiednich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron zaangażowanych w zwalczanie przemocy wobec kobiet, jej przyczyn i skutków.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony