RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Směrem ke strategii o právech dítěte

Archiv

Evropská Komise navrhuje strategii, jejímž cílem je účinně propagovat a chránit práva dítěte v rámci vnitřních i vnějších politik Evropské unie a podpořit úsilí členských států v této oblasti.

AKT

Sdělení Komise ze dne 4. července 2006 - Směrem ke strategii EU o právech dítěte (KOM(2006) 367 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Práva dítěte * jsou nedílnou součástí lidských práv, která musí Evropská unie (EU) dodržovat na základě Úmluvy OSN o právech dítěte (EN) (FR) a jejích opčních protokolů, rozvojových cílů tisíciletí a Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR). EU navíc výslovně uznala práva dítěte v Listině základních práv.

Práva dítěte dosud nejsou obecně dodržována a stále dochází k případům, kdy nejsou plněny základní potřeby dětí, jako například právo na dobrou výživu, základní lékařskou péči nebo vzdělání. Velké množství dětí se stává obětí nucené práce a obchodu s lidmi nebo bojuje jako dětští vojáci v ozbrojených konfliktech.

Mezi konkrétní problémy zjištěné v EU patří sociální vyloučení romských dětí, obchod s dětmi, dětská pornografie na internetu a skutečnost, že jsou dětem podávány léky, aniž by byly nejprve vědecky testovány.

Vzhledem k této situaci a díky své dlouhé tradici a svému závazku v oblasti lidských práv obecně a zvláště práv dětských má EU nezbytnou legitimitu k tomu, aby dětská práva prosadila na přední místo mezinárodních pořadů jednání a na základě evropského modelu sociální ochrany a dalších programů, které provádí, podporovala zvláštní zájem o potřeby dětí.

Prostřednictvím tohoto sdělení navrhuje Komise strategii v ochraně práv dítěte v rámci vnitřních i vnějších politik EU. Tato strategie je založena na těchto konkrétních cílech:

 • využít stávajících politik a nástrojů;
 • určit priority pro budoucí činnost EU;
 • systematicky zohledňovat práva dítěte ve všech vnitřních i vnějších politikách EU (tzv. mainstreaming);
 • zajistit účinné mechanismy koordinace a konzultace;
 • posilovat schopnosti a odborné znalosti v oblasti práv dítěte;
 • účinněji komunikovat o právech dítěte;
 • podporovat práva dítěte v rámci vnějších vztahů.

Za účelem dosažení uvedených cílů budou v rámci této strategie přijata tato opatření:

 • vytvoření jednotného šestimístného telefonního čísla (začínajícího na 116) v celé EU pro dětskou linku důvěry a jednotného telefonního čísla pro horkou linku určenou pro pohřešované a pohlavně zneužívané děti;
 • podpora bank a kreditních společností v boji proti používání kreditních karet při nákupu obrázků dětí pornografické povahy na internetu;
 • zahájení akčního plánu týkajícího se dětí v rozvojové spolupráci;
 • vydání dokumentu o konzultacích s cílem určit budoucí činnost;
 • vytvoření Evropského fóra pro práva dítěte (EN) a internetové diskusní platformy;
 • zapojení dětí do rozhodovacího procesu;
 • vypracování komunikační strategie o právech dítěte, která dětem a jejich rodičům umožní tato práva lépe poznat.

Komise se zavazuje zajistit finanční prostředky na financování opatření navrhovaných v tomto sdělení a budoucí strategie. Každý rok se bude předkládat zpráva o dosaženém pokroku.

Klíčové pojmy aktu
 • Dítě: jakákoli osoba mladší 18 let.
Klíčová čísla aktu
 • Počet dětí na světě: 2,2 miliardy.
 • Počet dětí žijících v rozvojových zemích: 86 % celkového počtu. Z těchto zemí pochází také 95 % dětí, které umírají před dosažením věku 5 let, které nemají přístup k základnímu vzdělání nebo trpí nucenou prací nebo sexuálním zneužíváním.
 • Během prvních pěti let života trpí jedna třetina dětí na světě podvýživou. Jedna šestina dětí, převážně dívek, nechodí do základní školy.
 • Více než deset milionů dětí mladších pěti let každoročně umírá na choroby, kterým lze snadno předcházet nebo je léčit.
 • Jedna miliarda dětí trpí narušením fyzického, intelektuálního anebo duševního vývoje.
 • 218 milionů dětí musí vykonávat nucenou práci.
 • 1,2 milionu dětí jsou oběťmi obchodu s lidmi.
 • 300 000 dětí bojuje jako dětští vojáci v ozbrojených konfliktech.
 • Více než 200 milionů dětí žije s vážným postižením.
 • 140 milionů dětí jsou sirotci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 5. února 2008 - Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU (KOM(2008) 55 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Toto sdělení přispívá k určení akčního plánu týkajícího se dětí v rámci vnější činnosti EU založeného na globálním pojetí, v němž je přihlédnuto k jednotlivým aspektům problematiky a který využívá prostředků humanitární, rozvojové a bezpečnostní politiky a politiky v oblasti lidských práv. Sdělení doplňují „Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte “ přijaté Radou dne 10. prosince 2007, které jsou základem činnosti EU v oblasti ochrany a prosazování práv dítěte v rámci její vnější politiky.

Poslední aktualizace: 21.03.2008

Viz také

 • Další informace najdete na internetových stránkách generálního ředitelství pro spravedlnost (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky