RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förbud mot handel med tortyrutrustning

I avsikt att förhindra tortyr eller tillämpning av dödsstraff och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i tredjeland införs det genom denna förordning en särskild handelsordning som omfattar viss utrustning och vissa varor som kan användas i sådana syften samt tillhandahållande av tekniskt bistånd rörande dessa varor.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

SAMMANFATTNING

Enligt denna förordning råder förbud mot all export eller import av varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Dessutom krävs det tillstånd för export av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, oavsett dessa varors ursprung.

De nationella myndigheter i medlemsländer som har rätt att besluta om ansökningar om importtillstånd eller exporttillstånd bör göra åtskillnad mellan, å ena sidan, varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr * eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling * eller bestraffning och varor som kan användas i liknande syften. Tillstånd för import eller export av sådana varor kan beviljas enligt kriterier som anges i förordningen. De varor som omfattas av denna förordning förtecknas i bilagorna II och III. Kommissionen får ändra i förteckningen över dessa varor när olika slag av ny utrustning dyker upp på marknaden.

Behöriga myndigheter får medge undantag från förbuden mot export eller import av varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (bilaga II), om det kan visas att varorna på grund av sin historiska betydelse enbart kommer att ställas ut offentligt på ett museum i mottagarlandet.

För export av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som anges i bilaga III, krävs tillstånd. Det krävs dock inte något tillstånd för varor som endast passerar genom gemenskapens tullområde.

Det krävs inte något tillstånd för export av de varor som anges i bilaga III till de områden i medlemsländerna som inte ingår i gemenskapens tullområde (bilaga IV), under förutsättning att varorna används av en myndighet vars uppdrag är brottsbekämpning. Det krävs inte heller tillstånd för export av varor som anges i bilaga III och som ska användas av medlemsstatens militära eller civila personal, om denna personal deltar i en av EU:s eller Förenta nationernas operationer för fredsbevarande eller krishantering i det berörda tredjelandet eller i en operation som grundar sig på överenskommelser mellan medlemsländer och tredjeländer på försvarsområdet.

Beslut om att bevilja exporttillstånd fattas från fall till fall av den behöriga myndigheten i det medlemsland där sökanden är etablerad (bilaga I) med beaktande av alla relevanta faktorer. Den behöriga myndigheten beviljar inte tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilaga III skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.

Ett medlemsland får när det gäller vissa varor som anges i bilaga III göra undantag från denna ordning genom att införa eller bibehålla ett förbud avseende export och import av benfängsel, kedjor för att binda samman flera personer och bärbara elchocksanordningar.

I avsikt att harmonisera tillståndsförfarandena utfärdas tillstånd för export och import på ett formulär som överensstämmer med den förlaga som återfinns i bilaga V som gäller i hela EU. De behöriga myndigheterna får vägra att bevilja exporttillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som redan beviljats. När exportören eller importören fullgör tullformaliteter ska denne visa upp det ifyllda formulär som bevis på att tillstånd har beviljats. Om det inte finns något tillstånd kvarhåller myndigheterna de varor som har deklarerats och informerar om möjligheten att ansöka om tillstånd. Om ansökan om tillstånd inte lämnas in inom sex månader får tullmyndigheterna förstöra varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Medlemsländernas myndigheter underrättar myndigheterna i de övriga medlemsländerna och kommissionen om de fattar beslut om att avslå en ansökan om tillstånd enligt denna förordning eller om de återkallar ett tillstånd som har beviljats. Kommissionen och medlemsländerna underrättar varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och om tillstånd som beviljats eller vägrats.

Medlemsländerna ska sammanställa en offentlig, årlig verksamhetsrapport om möjligt i samarbete med kommissionen.

Kommissionen biträds av den kommitté för gemensamma exportregler som inrättats genom förordning (EEG) nr 2603/69. Kommittén behandlar alla frågor som rör genomförandet av denna förordning.

Medlemsländerna fastställer själva vilka regler om sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Dessa regler ska anmälas till kommissionen senast den 29 augusti 2006.

Förordningen gäller för gemenskapens tullområde, i de spanska territorierna Ceuta och Melilla samt för det tyska territoriet Helgoland.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • tortyr: varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person, eller också av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Med detta begrepp avses dock inte smärta eller lidande som enbart uppkommer genom eller är förknippade med lagenliga påföljder.
  • annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling: varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, tillfogas någon, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar som företrädare för det allmänna. Med detta begrepp avses dock inte smärta eller lidande som enbart uppkommer genom eller är förknippade med lagenliga påföljder.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1236/2005

30.7.2006

-

EUT L 200, 30.7.2005

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1236/2005 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version  har endast ett informationsvärde.

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Bilaga I – Förteckning över myndigheter
Kommissionens förordning (EU) nr 1226/2010 [EUT L 336, 21.12.2010].

Senast ändrat den 23.02.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början