RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A kínzóeszközök kereskedelmének tilalma

Annak érdekében, hogy megelőzze a kínzást, a halálbüntetés alkalmazását, valamint egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódokat vagy büntetéseket az Európai Unión (EU-n) kívüli országokban, ez a rendelet különleges kereskedelmi szabályokat vezet be, amelyek bizonyos típusú, ilyen célokra, illetve kapcsolódó technikai segítségnyújtásra használható eszközökre és termékekre vonatkoznak.

JOGI AKTUS

A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről.

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet értelmében tilos az olyan áruk kivitele és behozatala, amelyeknek a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája. Ezenkívül engedélyre van szükség olyan áruk kiviteléhez, amelyek felhasználhatók kínzásra és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra, illetve büntetésre, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

Az Európai Unió (EU) azon nemzeti hatóságainak, amelyek a behozatali és kiviteli engedélykérelmekről határozatot hozhatnak, különbséget kell tenniük egyfelől azon termékek között, amelyeknek halálbüntetés végrehajtásán vagy kínzáson * és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája *, másfelől azon termékek között, amelyek ilyen célokra is használhatók. Az előbbiek behozatala vagy kivitele engedélyezhető, ha a rendeletben foglalt kritériumok teljesülnek. Az e rendelet hatálya alá eső árukat a II. és a III. melléklet sorolja fel. A Bizottság ezeket a listákat kiegészítheti, amint egy új eszköz megjelenik a piacon.

Az illetékes hatóságok mentesíthetik a kiviteli vagy behozatali tilalom alól azokat az árukat, amelyeknek halálbüntetés végrehajtásán vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája (II. melléklet), amennyiben bizonyított, hogy a célországban a kérdéses árukat a történelmi jelentőségük miatt nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják majd fel.

Kiviteli engedélyre van szükség olyan árukhoz, amelyek kínzásra és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre is felhasználhatók (lásd a III. mellékletben szereplő listát). Azonban nincs engedélyre szükség azon termékek esetében, amelyeket csupán átszállítanak a Közösség vámterületén.

A III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére nem kötelező engedélyt kiadni olyan EU-tagállamok területére irányuló kivitel esetén, amelyek nem tagjai a Közösség vámterületének (IV. melléklet), kivéve, ha a kérdéses árukat bűnüldöző szerv használja. Szintén nem kötelező engedélyt kiadni a III. mellékletben felsorolt áruk kivitele esetén, amennyiben azokat valamely EU-tagállam katonai vagy polgári személyzete fogja felhasználni az érintett nem uniós országban zajló valamely békefenntartási vagy az EU, illetve az ENSZ által végrehajtott válságkezelési műveletben, illetve olyan műveletben, amely EU-tagállamok és nem uniós országok között a védelem területén létrejött megállapodáson alapul.

A kiviteli engedély megadásáról szóló határozatokat a kérelmező székhelye szerint illetékes hatóság eseti alapon bírálja el (I. melléklet). Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel egy nem uniós országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb természetes vagy jogi személy.

Egy EU-tagállam kivehet a III. mellékletben felsorolt bizonyos termékeket a jelen rendelkezések alól, amennyiben teljesen betiltja a lábbilincsek, rabláncok és hordozható elektromos sokkoló berendezések kivitelét és behozatalát.

Az engedélyezési eljárások harmonizálása érdekében az egész EU-ban érvényes behozatali és kiviteli engedélyeket az V. mellékletben szereplő mintán alapuló formanyomtatványon állítják ki. Az illetékes hatóságok megtagadhatják a kiviteli engedély kiadását, illetve megsemmisíthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a kiadott engedélyt. A vámalakiságok teljesítése folyamán az exportőr vagy importőr köteles benyújtani a kitöltött formanyomtatványt annak igazolására, hogy a szükséges engedélyt megszerezte. Ha nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságok lefoglalják a bejelentett árukat, és felhívják a figyelmet az engedély kérelmezésének a lehetőségére. Amennyiben ezt követően hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, a vámhatóságok megsemmisíthetik az árukat a nemzeti jogszabályok szerint.

Az EU-tagállamok hatóságai értesítik az összes többi EU-tagállami hatóságot és a Bizottságot, amennyiben engedély iránti kérelmet elutasító határozatot hoznak, illetve amennyiben egy már megadott engedélyt érvénytelenítenek. A Bizottság és az EU-tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, valamint a kiadott és visszautasított engedélyekről.

Az EU-tagállamok lehetőség szerint a Bizottsággal együttműködve nyilvános, éves beszámolót készítenek.

A Bizottságot a Tanács közös exportszabályozás létrehozásáról szóló 2603/69/EGK rendelete értelmében létrehozott tanácsadó bizottság segíti. Ez a bizottság megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést.

Az EU-tagállamok maguk állapítják meg az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat. E szabályokról legkésőbb 2006. augusztus 29-ig tájékoztatják a Bizottságot.

Ez a rendelet alkalmazandó a Közösség vámterületére, Ceuta és Melilla spanyol területekre, valamint Helgoland német területre.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Kínzás: minden olyan cselekmény, amellyel szándékosan súlyos – testi vagy lelki – fájdalmat okoznak valamely személynek abból a célból, hogy az illető személytől vagy egy harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást szerezzenek, hogy az illető személyt megbüntessék olyan cselekedetért, amelyet az illető személy vagy valamely harmadik fél elkövetett, vagy annak elkövetésével gyanúsítják, illetve hogy az érintett személyt vagy valamely harmadik felet megfélemlítsék vagy nyomást gyakoroljanak rá, továbbá bármely megkülönböztetésen alapuló okból, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem vonatkozik azonban az olyan fájdalomra vagy szenvedésre, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be.
  • Más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés: bármely olyan cselekvés, amellyel jelentős – fizikai vagy mentális – fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közhivatalnok, vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem vonatkozik azonban az olyan fájdalomra vagy szenvedésre, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 1236/2005/EK rendelete

2006.7.30.

HL L 200., 2005.7.30.

Az 1236/2005/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSAI

I. melléklet – Hatóságok jegyzéke
1226/2010/EK rendelet [HL L 336., 2010.12.21.].

Utolsó frissítés: 23.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére