RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kidutusvälineiden kaupan kielto

Asetuksen tavoitteena on estää kidutusta, kuolemanrangaistuksen käyttöä ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua kolmansissa maissa. Siinä säännellään erityisen järjestelmän avulla tiettyjen sellaisten laitteiden ja tuotteiden kauppaa, joita voidaan käyttää edellä mainittuun toimintaan, sekä näihin tavaroihin liittyvää teknistä apua.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

YHTEENVETO

Asetuksen nojalla on kiellettyä tuoda tai viedä tavaroita, joita ei käytännössä voi käyttää muuhun kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Lisäksi tarvitaan lupa sellaisten tavaroiden vientiin, joita voidaan käyttää kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, riippumatta tavaroiden alkuperästä.

Tuonti- tai vientilupien antamisesta päättävien kansallisten viranomaisten on erotettava toisistaan tavarat, joita ei käytännössä voi käyttää muuhun kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen * tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen * sekä tavarat, joita on mahdollista käyttää tällaisiin tarkoituksiin. Viimeksi mainittujen tavaroiden vientiin tai tuontiin voidaan myöntää lupa tässä asetuksessa määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tavarat luetellaan liitteissä II ja III. Komissio voi muuttaa näitä luetteloita heti, kun markkinoille tulee uusia tavaroita.

Toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti jättää soveltamatta vienti- ja tuontikieltoa sellaisiin tavaroihin, joita ei voi käytännössä käyttää muuhun kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun (liite II), ainoastaan jos voidaan osoittaa, että näitä tavaroita käytetään siinä maassa, johon ne on tarkoitus viedä, yksinomaan museossa tapahtuvaan julkiseen näytteillepanoon niiden historiallisen merkityksen vuoksi.

Liitteessä III luetelluille tavaroille, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, tarvitaan vientilupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tavaroille, jotka ainoastaan kuljetetaan yhteisön tullialueen kautta.

Lupaa ei tarvita liitteessä III lueteltujen tavaroiden vientiin niille jäsenvaltioiden alueille, jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen (liite IV), edellyttäen, että tavaroita käyttää viranomainen, joka vastaa lain noudattamisen valvonnasta. Asetuksen liitteessä III luetelluille tavaroille ei tarvita vientilupaa myöskään, jos tavaroita käyttää jäsenvaltion sotilas- tai siviilihenkilöstö osallistuessaan Euroopan unionin tai Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamis- tai kriisinhallintaoperaatioon kyseisessä kolmannessa maassa tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin puolustusalan sopimuksiin perustuvaan operaatioon.

Sen maan toimivaltainen viranomainen, johon hakija on sijoittautunut (liite I), päättää vientiä koskevista lupahakemuksista tapauskohtaisesti. Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää lupaa, jos on perusteltua syytä olettaa, että kolmannen maan lainvalvontaviranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi käyttää liitteessä III lueteltuja tavaroita kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä järjestelmästä tiettyjen liitteessä III lueteltujen tavaroiden osalta ja kieltää jalkarautojen, joukkokahleiden ja kannettavien sähköshokkilaitteiden viennin ja tuonnin tai pitää voimassa niitä koskevan vienti- ja tuontikiellon.

Lupamenettelyjen yhdenmukaistamiseksi vienti- ja tuontiluvat myönnetään asetuksen liitteessä V olevan mallin mukaisella lomakkeella, joka on voimassa koko Euroopan unionin alueella. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat evätä vientiluvan sekä mitätöidä jo myönnetyn vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen. Tullimuodollisuuksia täyttäessään viejän tai tuojan on toimitettava lomake asianmukaisesti täytettynä selvitykseksi siitä, että vaadittava lupa on saatu. Jos lupaa ei ole myönnetty, tulliviranomaisten on otettava haltuunsa ilmoitetut tavarat ja kiinnitettävä huomiota luvan hakemismahdollisuuteen. Jos lupahakemusta ei tehdä kuuden kuukauden kuluessa, tulliviranomaiset voivat tuhota tavarat kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle lupahakemuksen hylkäämistä tai jo myönnetyn luvan peruuttamista koskevista päätöksistä. Komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä myönnetyistä ja evätyistä luvista.

Jäsenvaltioiden on laadittava, mikäli mahdollista yhteistyössä komission kanssa, vuosittain julkinen toimintakertomus.

Komissiota avustaa asetuksessa (ETY) N:o 2603/69 perustettu tuotteiden yhteistä vientimenettelyä käsittelevä komitea. Komitea käsittelee kaikki asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät asiat.

Jäsenvaltioiden on itse annettava asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt. Niistä on ilmoitettava komissiolle viimeistään 29. elokuuta 2006.

Asetusta sovelletaan yhteisön tullialueeseen, Espanjalle kuuluviin Ceutan ja Melillan alueisiin ja Saksalle kuuluvaan Helgolandin alueeseen.

Säädöksen keskeiset termit
  • Kidutus: kaikki teot, joilla henkilölle aiheutetaan tahallisesti kovaa kipua tai kovaa joko ruumiillista tai henkistä kärsimystä tietojen tai tunnustuksen saamiseksi häneltä tai kolmannelta henkilöltä, hänen rankaisemisekseen teosta, jonka hän tai kolmas henkilö on tehnyt taikka hänen tai kolmannen henkilön epäillään tehneen, hänen tai kolmannen henkilön pelottelemiseksi tai pakottamiseksi taikka minkälaiseen tahansa syrjintään perustuvasta syystä, kun virkamies tai muu virallisessa asemassa toimiva henkilö aiheuttaa sellaista kipua tai kärsimystä, yllyttää tai suostuu niiden aiheuttamiseen tai hyväksyy sen hiljaisesti. Kidutusta ei kuitenkaan ole kipu tai kärsimys, joka aiheutuu pelkästään lainmukaisista seuraamuksista joko niihin kuuluvana tai niihin liittyvänä.
  • Muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rankaiseminen: kaikki teot, joilla henkilölle aiheutetaan huomattavaa kipua tai joko ruumiillista tai henkistä kärsimystä, kun virkamies tai muu virallisessa asemassa toimiva henkilö aiheuttaa sellaista kipua tai kärsimystä, yllyttää tai suostuu niiden aiheuttamiseen tai hyväksyy sen hiljaisesti. Sitä ei kuitenkaan ole kipu tai kärsimys, joka aiheutuu pelkästään lainmukaisista seuraamuksista joko niihin kuuluvana tai niihin liittyvänä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1236/2005

30.7.2006

-

EUVL L 200, 30.7.2005

Neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto  on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

VIIMEISIMMÄT MUUTOKSET LIITTEISIIN

Liite I – Luettelo viranomaisista
Komission asetus (EU) N:o 1226/2010 [EUVL L 336, 21.12.2010].

Viimeisin päivitys 23.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun