RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Unionin arvojen kunnioittaminen ja edistäminen

Euroopan komissio on ehdottanut kehyksen luomista Euroopan unionista (EU) tehdyn sopimuksen 7 artiklan soveltamisedellytysten tarkastelemiseksi. Tässä tarkoituksessa hyväksytyssä tiedonannossa pyritään selventämään, millaisissa tapauksissa ennaltaehkäisy- ja rangaistusmenettelyt voidaan käynnistää. Tämä on mahdollista, jos unionin yhteisiä arvoja loukataan tai on olemassa vaara niiden loukkaamisesta. Tiedonannossa luetellaan myös toimenpiteet, joita voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevästi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta - Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen, annettu 15 päivänä lokakuuta 2003 [KOM(2003) 606 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa‑arvo ja oikeusvaltioperiaate ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja yhteisiä arvoja ja samalla Euroopan unionin (EU) perusarvoja.

Näiden periaatteiden kunnioittaminen on edellytys valtioiden liittymiselle Euroopan unioniin, ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 7 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 354 artiklassa annetaan toimielimille keinot, joiden avulla ne voivat varmistaa näiden arvojen kunnioittamisen kaikissa jäsenvaltioissa. SEU 7 artiklan nojalla otetaan käyttöön ennaltaehkäisymenettely, jos jäsenvaltiossa ilmenee yhteisten arvojen loukkaamisen vaara, ja rangaistusmenettely, jos näitä arvoja loukataan.

Soveltamisedellytykset

SEU 7 artiklan täytäntöönpanolle on asetettu tietyt edellytykset:

  • ennaltaehkäisymenettelyn täytäntöönpano edellyttää, että 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisten arvojen vakavasta loukkaamisesta on olemassa selvä vaara. Tällöin toteutumisen mahdollisuus on vasta olemassa, mikä sulkee pois vaarat, joiden toteutumisen mahdollisuus on vielä pieni. Vaaran olemassaoloa koskeva olettamus antaa toimielimille keinot varoittaa asianomaista jäsenvaltiota ennen vaaran toteutumista
  • rangaistusmenettelyn täytäntöönpano edellyttää 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen vakavaa ja jatkuvaa loukkaamista. Tässä tapauksessa on kyse vaaran toteutumisesta ja loukkaaminen on ajallisesti jatkuvaa.

Yhteisten arvojen loukkaamisen on molemmissa tapauksissa oltava vakavaa. Tätä perustetta voidaan arvioida loukkaamisen kohteen (esimerkiksi kohteena olevan väestönosan) ja sen tuloksen perusteella (yhden yhteisen arvon loukkaaminen riittää käynnistämään mekanismin, mutta useiden arvojen loukkaaminen voi olla merkki vakavasta loukkaamisesta).

SEU 7 artiklaa ei ole tarkoitus soveltaa yksittäisiin loukkaamistapauksiin, jotka kuuluvat kansallisten, unionin tai kansainvälisten tuomioistuinten lainkäyttövaltaan, vaan laajemman ongelman muodostaviin loukkauksiin.

Täytäntöönpano

SEU 7 artiklassa annetaan neuvostolle ja Eurooppa‑neuvostolle harkintavalta todeta, onko perusarvoja loukattu tai onko olemassa vaara, että niitä loukataan. Neuvostolla on lisäksi mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta, päättää rangaistusten täytäntöönpanosta. Neuvostolle ja Eurooppa‑neuvostolle annettu harkintavalta kuuluu Euroopan parlamentin demokraattisen valvonnan piiriin, sillä parlamentin on hyväksyttävä niiden päätökset. Unionin tuomioistuimen valvontavalta koskee puolestaan ainoastaan menettelyä.

Ennaltaehkäisy

Euroopan parlamentin vuosittainen mietintö perusoikeuksien tilasta EU:ssa antaa mahdollisuuden arvioida unionin jäsenvaltioiden tarkkaa tilannetta. On myös muita tietolähteitä (kansalaisjärjestöt, alueellisten ja kansainvälisten oikeusistuinten oikeuskäytännöt, kansainväliset järjestöt jne.). Komissiolle ja parlamentille osoitetuista yksittäisistä kanteluista saadaan niin tärkeää tietoa perusoikeuksia koskevista kansalaisten huolenaiheista.

Komissio korostaa myös perusoikeuksia käsittelevän riippumattomien asiantuntijoiden verkoston roolia ja sen vuosittaista raporttia. Verkosto on sittemmin liitetty osaksi vuonna 2007 perustettua Euroopan unionin perusoikeusvirastoa, ja se esittelee joka vuosi raportin perusoikeuksien tilasta EU:ssa.

Lisäksi komissio laatii vuosittain Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista koskevan kertomuksen. Ensimmäinen kertomus laadittiin vuodelta 2010. Seurannan perusteella pitäisi olla mahdollista havaita tilanteet, jotka voivat johtaa SEU 7 artiklassa tarkoitettuun perusoikeuksien loukkaamiseen.

Mikäli komissio ehdottaisi SEU 7 artiklan soveltamista jotakin jäsenvaltiota vastaan, komissio pyrkisi yhteistoimintaan muiden toimielinten kanssa, erityisesti Euroopan parlamentin kanssa, ja asianomaisen jäsenvaltion kanssa koko menettelyn ajan. Näiden epävirallisten yhteyksien avulla voitaisiin arvioida tilannetta ja saada selville asianomaisen maan kanta.

Lisätietojen vaihtamiseksi komissio ehdottaa yhteyksien luomista Euroopan neuvostoon ja erityisesti yhteistyötä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kanssa. Samaan tapaan tarvitaan jatkuvaa ja säännöllistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti perusoikeuksien suojelusta ja edistämisestä vastaavien kansalaisjärjestöjen kanssa. Usein mahdolliset loukkaukset tulevatkin esille muiden tahojen kuin unionin toiminnan ansiosta.

Komission mukaan on myös kehitettävä yleisölle suunnattua perusoikeuksia koskevaa tiedotusta.

Taustaa

Amsterdamin sopimuksen (1997) mukaan unionin puuttuminen on mahdollista sen jälkeen, kun jäsenvaltio on loukannut vakavasti ja jatkuvasti yhteisiä arvoja. Nizzan sopimuksella (2001) tähän lisättiin ennaltaehkäisymenettely, jos on olemassa selvä vaara yhteisten arvojen vakavasta loukkaamisesta. Lissabonin sopimuksessa (2007) menettelyä täydennettiin sittemmin joillakin muutoksilla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011 – EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskeva kertomus vuodelta 2010 [KOM(2011) 160 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 25.10.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun