RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på

Europa-Kommissionen foreslår at afstikke rammerne for en analyse af betingelserne for anvendelsen af artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union (EU). Den meddelelse, der er vedtaget med henblik herpå, tager sigte på at tydeliggøre de tilfælde, hvor forebyggelses- og sanktionsmekanismen iværksættes; dette kan ske i tilfælde af overtrædelser - eller fare for overtrædelser - af de fælles værdier i EU. Der opstilles desuden en liste over de foranstaltninger, der kan træffes for at forebygge overtrædelser.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 15. oktober 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union - Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på [KOM(2003) 606 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Overholdelse af og respekt for menneskelig værdighed, menneskerettigheder, frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet er fælles værdier, der stadfæstes i artikel 2 i traktaterne, som Den Europæiske Union (EU) bygger på.

Overholdelse af principperne er en forudsætning for deltagelse i EU, og artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) sikrer EU’s institutioner midlerne til at sikre overholdelse af værdierne i alle EU-lande. Artikel 7 i TEU etablerer således en forebyggelsesmekanisme i tilfælde af risiko for overtrædelse af de fælles værdier i en medlemsstat samt en sanktionsmekanisme i tilfælde af egentlige overtrædelser.

Betingelser for anvendelse

TEU's artikel 7 kan kun tages i anvendelse, når visse grundlæggende betingelser vedrørende overtrædelse eller fare for overtrædelse er opfyldt:

  • en "klar fare for grov overtrædelse" af værdierne i artikel 2 for forebyggelsesmekanismen. Der er endnu blot mulighed for, at der vil ske overtrædelse, selvom faren skal være ”klar”. Derved udelukkes en fare, der endnu er meget hypotetisk, og der åbnes mulighed for at sende de rigtige advarselssignaler til den overtrædende medlemsstat, og vel at mærke inden faren bliver til virkelighed.
  • en "grov og vedvarende overtrædelse" af værdierne i artikel 2 for sanktionsmekanismen. I disse tilfælde er faren blevet til virkelighed. Overtrædelsen skal have en tidsmæssig udstrækning.

I begge tilfælde skal overtrædelsen være af grov karakter. Kriteriet kan vurderes efter, hvad overtrædelsen drejer sig om (den udsatte befolkning for eksempel) og dens resultat (overtrædelse af en enkelt af de fælles værdier er tilstrækkeligt til at aktivere mekanismen, men overtrædelse af flere værdier kan være indikation for grov overtrædelse).

TEU’s artikel 7 har ikke til formål at afhjælpe individuelle tilfælde af overtrædelse, der hører under nationale, europæiske eller internationale retssystemer, men derimod overtrædelser der er af systematisk karakter.

Gennemførelse

Artikel 7 i TEU giver Rådet og Det Europæiske Råd en skønsmargen, både når det drejer sig om at fastslå, at der sker en overtrædelse, eller der er fare for en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder. Rådet har desuden mulighed for, men ikke pligt til at iværksætte sanktioner. Rådets og Det Europæiske Råds beføjelser er underlagt demokratisk kontrol, idet Europa-Parlamentet skal godkende deres afgørelser. Domstolen derimod kan kun udøve retlig kontrol med procedurebestemmelserne.

Forebyggelse

Den beretning, som Europa-Parlamentet hvert år forelægger om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU, bidrager helt klart til nøjagtig diagnosticering af, hvorledes det står til med beskyttelsen i medlemsstaterne og på EU-plan. Der findes også andre kilder (ikke-statslige organisationer, regional og international retspraksis, internationale organisationer osv.). De individuelle klager, der indgives til Kommissionen og Europa-Parlamentet, er ligeledes en vigtig kilde til information om borgernes bekymringer vedrørende grundlæggende rettigheder.

Kommissionen fremhæver vigtigheden af at etablere et net af uafhængige eksperter på området grundlæggende rettigheder, der har til hovedopgave at udarbejde en årsberetning om situationen. Nettet er senere lagt sammen med Agenturet for grundlæggende rettigheder, der blev oprettet i 2007, og som årligt udarbejder en rapport over situationen i EU på området grundlæggende rettigheder.

Derudover udarbejder Kommissionen årligt en rapport om Chartret om grundlæggende rettigheder i praksis i EU. Den første rapport udkom i 2010. Den skal ses som et opfølgningstiltag til identifikation af situationer, der kan føre til overtrædelser af de grundlæggende rettigheder ifølge artikel 7 i TEU.

I det tilfælde, hvor Kommissionen skulle foreslå anvendelse af artikel 7 i TEU mod en medlemsstat, etableres en dialog med de andre EU-institutioner, navnlig Europa-Parlamentet, og med den pågældende medlemsstat i alle procedurens faser. Den uformelle kontakt skal gøre det muligt at analysere situationen og høre det pågældende land.

Med henblik på en yderligere udveksling af oplysninger foreslår Kommissionen at skabe kontakt til Europarådet og navnlig Menneskerettighedskommissæren. På samme måde er det nødvendigt med en fortsat og regelmæssig dialog med civilsamfundet og navnlig med ngo'er, som beskytter og fremmer de grundlæggende rettigheder. Det er ofte takket være indsatsen uden for EU-regi, at borgernes opmærksomhed henledes på eventuelle overtrædelser.

Endelig finder Kommissionen det nødvendigt at udvikle en politik for bevidstgørelse og undervisning af offentligheden på området grundlæggende rettigheder.

Kontekst

Med Amsterdam-traktaten (1997) fik EU mulighed for at gribe ind efterfølgende, dvs. når der allerede var sket en grov og vedvarende overtrædelse af de fælles værdier i en medlemsstat. Nice-traktaten (2001) medførte yderligere en forebyggende mekanisme ved klar fare for grov overtrædelse. Visse ændringer i proceduren blev senere indført med Lissabon-traktaten (2007).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 30. marts 2011 – Beretning for 2010 om anvendelsen af EU’s charter for grundlæggende rettigheder [KOM(2011) 160 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 25.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top