RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Respektování a podpora hodnot Unie

Evropská komise navrhuje vymezit rámec pro rozbor prováděcích podmínek článku 7 smlouvy o Evropské unii. Sdělení přijaté za tímto účelem chce vysvětlit případy možného zavedení preventivních a sankčních mechanismů, které by byly spuštěny při porušení – nebo riziku porušení – společných hodnot Unie. Vytyčuje také seznam opatření, která by mohla být přijata pro prevenci.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Article 7 of the Treaty on European Union - Respect for and promotion of the values on which the Union is based [COM(2003) 606 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 15. října 2003 o článku 7 smlouvy o Evropské unii: Dodržování a podpora hodnot, na nichž je Unie založena KOM(2003) 606 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)).

PŘEHLED

Dodržování lidské důstojnosti a lidských práv, svobody, demokracie, rovnosti a právního státu, to jsou společné hodnoty potvrzené článkem 2 Smlouvy o Evropské unii, na kterých se Evropská unie (EU) zakládá.

Dodržování těchto zásad je podmínkou příslušnosti k Unii a článek 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a také článek 354 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dávají institucím prostředek, jak zajistit, aby všechny členské státy tyto hodnoty dodržovaly. Článek 7 SEU zavádí mechanismy pro prevenci v případě, že hrozí riziko porušení těchto společných hodnot členským státem a sankční mechanismus v případě porušení těchto hodnot.

Podmínky použití

Zavedení článku 7 SEU předpokládá určité podmínky:

  • jasné riziko vážného porušení“ hodnot článku 2, pro využití mechanismu pro prevenci. Na této úrovni jde pouze o potenciální riziko, nesmí se jednat pouze o slabou eventualitu, že k ohrožení dojde. Tento předpoklad dává institucím prostředky k tomu, aby upozornily členský stát, kterého se toto týká, dříve, než riziko nastane;
  • vážné a přetrvávající porušování“ hodnot článku 2, pro využití mechanismu pro prevenci. Jde o riziko, které už nastalo. Toto porušování musí nějakou dobu trvat.

V obou případech se musí jednat o vážné porušení. Kritérium může být upřesněno v závislosti na předmětu porušení (například dotčené obyvatelstvo) a na výsledku (porušení jediné z hodnot stačí na aktivaci mechanismu, ale porušení více hodnot může být znakem závažného porušení).

Článek 7 SEU nemá být aplikován v jednotlivých případech porušení, které spadají do soudní pravomoci vnitrostátní, evropské a mezinárodní, ale má se použít v případech, které dosahují rozměrů systematického problému.

Provádění

Článek 7 SEU dává Radě a Evropské radě volnost posoudit, kdy došlo k porušení nebo kdy hrozí porušení základních práv. Rada má kromě jiného i možnost, nikoliv však povinnost, zavést sankce. Pravomoci Rady a Evropské rady podléhají demokratické kontrole ze strany Evropského parlamentu, který musí jejich rozhodnutí schválit. Dohled Soudního dvora se týká pouze postupu.

Prevence

Výroční zpráva Evropského parlamentu o situaci v oblasti základních práv v rámci EU umožňuje přesně vyhodnotit stav zemí Unie. K dispozici jsou i mnohé další zdroje (nevládní organizace, místní a mezinárodní judikatura, mezinárodní organizace atd.). Jako zdroj informací o obavách obyvatel v oblasti základních práv slouží i individuální žaloby zaslané Komisi a Parlamentu.

Komise dále trvá na úloze sítě nezávislých odborníků v oblasti základních práv a na jejich každoroční zprávě. Tato síť byla zahrnuta do Evropské agentury pro základní práva vytvořené v roce 2007, která každoročně překládá zprávu o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii.

Kromě toho Komise od nynějška každým rokem sestavuje zprávu o dodržování Listiny základních práv Evropské unie. První zpráva byla sestavena pro rok 2010. Toto sledování umožní odhalit situace, které by mohly vést k porušení základních práv ve smyslu článku 7 SEU.

Za předpokladu, že by Komise musela navrhnout uplatnění článku 7 SEU proti některému členskému státu, zahájí Komise předběžné jednání s dalšími institucemi, především s Evropským parlamentem, a s dotčeným členským státem ve všech stádiích procesu. Tyto neformální kontakty umožní analyzovat situaci a zjistit názor dotčené země.

Pro získání doplňujících informací Komise navrhuje také navázání kontaktů s Radou Evropy, především s komisařem pro lidská práva. Stejně tak je nezbytný nepřetržitý a pravidelný dialog s občanskou společností, především pak s nevládními organizacemi pověřenými ochranou a podporou základních práv. Veřejnost je na případné porušování často upozorněna právě díky těmto aktivitám, které neorganizuje Společenství oficiálním způsobem.

Komise také soudí, že je nezbytné rozvinout politiku pro informovanost a vzdělanost veřejnosti v oblasti základních práv.

Kontext

Amsterodamská smlouva (1997) zavedla možnost, aby Unie zpětně zasáhla v případě závažného a přetrvávajícího porušování společných hodnot členským státem. Smlouva z Nice (2001) doplnila mechanismus pro prevenci v případě, kdy hrozí jasné riziko závažného porušení. Některé změny do procesu následně přinesla Lisabonská smlouva (2007).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 30. března 2011 – Zpráva o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie (KOM(2011) 160 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 25.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky