RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agencja Praw Podstawowych (FRA)

Aby rozszerzyć mandat Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC), ustanowiono na mocy tego rozporządzenia Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Celem agencji, która rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 2007 r., jest zapewnianie instytucjom wspólnotowym i państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Celem agencji jest zapewnianie instytucjom i organom wspólnotowym oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego. Agencja została stworzona, aby pomagać instytucjom, organom i państwom członkowskim w pełni szanować te prawa.

Agencja gromadzi dane dotyczące kwestii praw podstawowych w dziedzinach należących do kompetencji Wspólnoty określonych w wieloletnich ramach prac. W pracach agencji mogą uczestniczyć kraje kandydujące. Dodatkowo Rada może zaprosić do uczestnictwa w pracach agencji państwa, z którymi UE zawarła układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, aby ułatwić stopniowe dostosowanie ich ustawodawstwa z prawem wspólnotowym i wspierać ich wysiłki na drodze do integracji europejskiej.

Tematyczne dziedziny działalności agencji określone są w wieloletnich ramach prac obejmujących okres pięciu lat. Obejmują one zwalczanie rasizmu, ksenofobii i podobnych form nietolerancji.

Swoje zadania agencja musi wykonywać w ramach tematycznych dziedzin działalności. Zaliczają się do nich:

 • niezależne gromadzenie, analiza, rozpowszechnianie i ocena istotnych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji oraz danych dotyczących konkretnych skutków dla praw podstawowych, jakie wywołują na nie działania podejmowane przez UE, oraz dotyczących wzorcowych sposobów szanowania i propagowania tych praw,
 • opracowywanie, we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi, standardów poprawy porównywalności, obiektywności i rzetelności danych na szczeblu europejskim,
 • prowadzenie badań naukowych i sondaży oraz badań przygotowawczych i wykonalności,
 • formułowanie i publikowanie wniosków i opinii na tematy szczegółowe i na temat rozwoju sytuacji w zakresie praw podstawowych w ramach wdrażania polityk, przeznaczonych dla instytucji europejskich i państw członkowskich wdrażających prawo wspólnotowe,
 • publikacja rocznego sprawozdania na temat kwestii praw podstawowych, objętych zakresem działania agencji,
 • publikacja sprawozdań tematycznych opartych na prowadzonych przez agencję analizach,
 • publikacja rocznego sprawozdania ze swojej działalności,
 • opracowanie strategii komunikacyjnej oraz propagowanie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie praw podstawowych.

Agencja koordynuje swoją działalność i tworzy sieć współpracy ze społeczeństwem obywatelskim („platforma praw podstawowych”), angażując różnych graczy w zakresie praw podstawowych. Platforma służy wymianie informacji, gromadzeniu wiedzy i zapewnieniu współpracy między agencją a właściwymi zainteresowanymi stronami.

Agencja zarządza bliskimi stosunkami instytucjonalnymi na szczeblu międzynarodowym, europejskim i krajowym, zwłaszcza z Radą Europy, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), właściwymi agencjami Wspólnoty i organizacjami rządowymi oraz organami publicznymi, w tym z krajowymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw człowieka. Celem jest współpraca i unikanie powielania prac.

Organy agencji to:

 • zarząd (odpowiedzialny za planowanie i monitorowanie), w którego skład wchodzi jeden niezależny ekspert mianowany przez każde państwo członkowskie, jedna niezależna osoba mianowana przez Radę Europy i dwaj przedstawiciele Komisji. Kadencja członków zarządu trwa pięć lat i nie jest odnawialna. Zarząd przyjmuje roczny program prac i roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Mianuje i w razie konieczności odwołuje dyrektora agencji. Sporządza projekt i ostateczną wersję rocznego budżetu agencji,
 • rada wykonawcza składająca się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zarządu, dwóch innych członków zarządu wybranych przez zarząd i jednej z osób reprezentujących w zarządzie Komisję. Członek zarządu, który mianowany został przez Radę Europy, też może uczestniczyć w posiedzeniach rady wykonawczej. Rada wykonawcza ma za zadanie wspierać zarząd,
 • komitet naukowy składa się z 11 niezależnych osób o wysokich kompetencjach w dziedzinie praw podstawowych. Członkowie komitetu mianowani są przez zarząd po przeprowadzeniu przejrzystej procedury wyboru oraz po konsultacji z odpowiednią komisją Parlamentu Europejskiego. Ich kadencja trwa pięć lat i nie jest odnawialna. Komitet naukowy zapewnia wysoką wartość merytoryczną prac agencji.

Dyrektor agencji mianowany jest przez zarząd z listy kandydatów sporządzonej przez Komisję, przy uwzględnieniu opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dyrektor odpowiada przede wszystkim za sprawy związane z bieżącą administracją, wykonanie zadań agencji i wykonanie jej budżetu.

Personel i dyrektor agencji podlegają regulaminowi i zasadom mającym zastosowanie wobec urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich. Obowiązkiem agencji jest opracowanie wzorcowych praktyk administracyjnych służących zapewnieniu jak największej przejrzystości jej działań.

W 2008 r. budżet agencji wyniósł 15 mln euro, a jego spodziewana wysokość w roku 2013 wynosi 22 mln euro. Proponuje się, aby agencja do roku 2013 miała całkowitą liczbę około 80 pracowników. Środki na budżet pochodzą z dotacji od Wspólnoty, płatności otrzymywanych za świadczone usługi i wkładów finansowych organizacji, z którymi agencja współpracuje, krajów kandydujących i państw, z którymi UE zawarła układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Wydatki agencji obejmują koszty operacyjne, wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i koszty infrastruktury.

Kontekst

Agencja rozpoczęła swoją działalność 1 marca 2007 r. Jest następcą prawnym Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) i w związku z tym przejęła wszystkie prawa i obowiązki centrum oraz jego zobowiązania finansowe. Rozporządzenie (WE) nr 1035/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii zostało wraz z dniem 1 marca 2007 r. uchylone. Siedziba agencji mieści się w Wiedniu.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 168/2007

23.2.2007

-

Dz.U. L 53 z 22.2.2007

AKTY POWIĄZANE

Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy [Dz.U. L 186 z 15.7.2008].
Umowa ustanawia ramy współpracy pomiędzy FRA a Radą Europy. Jej celem jest po pierwsze uniknięcie powielenia działań, a po drugie zapewnienie komplementarności i wartości dodanej ich działaniom. Współpraca opiera się na regularnych kontaktach, w ramach których obie organizacje wyznaczają w swoich strukturach osobę kontaktową. Przedstawiciele każdej z nich mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w posiedzeniach drugiej. FRA i Rada Europy zapewniają wymianę wszelkich istotnych i niepoufnych danych oraz szerokie upowszechnianie wyników swoich działań. Aby zapewnić większą komplementarność, prowadzone są między nimi regularne konsultacje w celu koordynacji działań FRA. Te konsultacje mogą prowadzić do realizacji wspólnych lub uzupełniających się działań w kwestiach będących przedmiotem wspólnego interesu.

Decyzja Rady 2008/203/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007–2012 [Dz.U. L 63 z 7.3.2008].
Na mocy tej decyzji ustanowiono wieloletnie ramy prac, określające działania w dziedzinach tematycznych agencji na lata 2007–2012. W decyzji zawartych zostało dziewięć dziedzin tematycznych: rasizm, ksenofobia i nietolerancja, dyskryminacja, odszkodowanie dla ofiar, prawa dziecka, azyl, imigracja i integracja migrantów, wizy i kontrola granic, udział obywateli UE w demokratycznym funkcjonowaniu UE, społeczeństwo informacyjne, dostęp do skutecznego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji Agencja może podejmować działania wykraczające poza wymienione dziedziny tematyczne.

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony