RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Ved forordningen blev det europæiske agentur for grundlæggende rettigheder (FRA) oprettet med henblik på at udvide mandatet for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC). Agenturet, der har været i drift siden den 1. marts 2007, har til formål at tilvejebringe bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til Fællesskabets og EU-medlemsstaternes institutioner.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

RESUMÉ

Målet med agenturet er at tilvejebringe bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til Fællesskabets og EU-medlemsstaternes institutioner og organer. Agenturet hjælper institutionerne, organerne og medlemsstaterne med fuldt ud at overholde disse rettigheder.

Agenturet indsamler oplysninger vedrørende grundlæggende rettigheder inden for Fællesskabets kompetenceområder, som anført i det flerårige rammeprogram. Agenturet er åbent for deltagelse af kandidatlande. Rådet kan beslutte at indbyde lande, med hvilke EU har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale, til at deltage i agenturets arbejde. På denne måde lettes den gradvise tilpasning af disse landes lovgivning til fællesskabsretten og deres bestræbelser i retning af europæisk integration støttes.

I det flerårige rammeprogram, der dækker en periode på fem år, er der opstillet tematiske områder, som agenturet skal beskæftige sig med. Områderne skal omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed.

Agenturets opgaver skal udføres inden for de tematiske områder, som omfatter:

 • uafhængig indsamling, analyse, formidling og evaluering af relevante, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data om de konkrete virkninger for de grundlæggende rettigheder af EU's foranstaltninger og om god praksis med hensyn til overholdelse og fremme af rettighederne;
 • udvikling af standarder til forbedring af sammenligneligheden, objektiviteten og pålideligheden af data på europæisk plan gennem samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne;
 • gennemførelse af videnskabelig forskning og videnskabelige undersøgelser, indledende undersøgelser og feasibilityundersøgelser;
 • udarbejdelse og offentliggørelse af konklusioner og udtalelser om specifikke tematiske emner og om udviklingen i de grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af politikkerne til EU's institutioner og medlemsstaterne, når de anvender fællesskabsretten;
 • offentliggørelse af en årsrapport om spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder under agenturets aktivitetsområder;
 • offentliggørelse af tematiske rapporter baseret på agenturets analyser;
 • offentliggørelse af en årlig aktivitetsrapport;
 • udvikling af en kommunikationsstrategi og fremme af dialogen med civilsamfundet for at øge offentlighedens bevidsthed om grundlæggende rettigheder.

Agenturet samordner sin indsats og opretter et samarbejdsnetværk med civilsamfundet ("Fundamental Rights Platform/platformen for grundlæggende rettigheder"), der består af diverse aktører, der beskæftiger sig med grundlæggende rettigheder. Det drejer sig om at udveksle oplysninger, samle viden og sikre et samarbejde mellem agenturet og de interesserede parter.

Endvidere opretter agenturet tætte institutionelle forbindelser på internationalt, europæisk og nationalt plan, bl.a. med Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), de kompetente EU-agenturer og nationale menneskerettighedsinstitutioner samt statslige organisationer og offentlige organer, herunder nationale menneskerettighedsinstitutioner. Formålet er at samarbejde og undgå overlapning af opgaver.

Agenturet har følgende organer:

 • Bestyrelsen (planlægnings- og overvågningsorgan) omfatter af en uafhængig person udpeget af hver medlemsstat, en uafhængig person udpeget af Europarådet og to repræsentanter for Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er på fem år. Perioden kan ikke forlænges. Bestyrelsen vedtager agenturets årlige arbejdsprogram og en årlig aktivitetsrapport og udnævner og, om nødvendigt, afskediger direktøren. Den vedtager agenturets budgetforslag og endelige årsbudget;
 • Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden for bestyrelsen, to andre medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af denne, og en af repræsentanterne for Kommissionen i bestyrelsen. Det bestyrelsesmedlem, som Europarådet har udpeget, kan også deltage i forretningsudvalgets møder. Forretningsudvalget har til opgave at bistå bestyrelsen;
 • Det videnskabelige udvalg består af 11 uafhængige personer, der er højt kvalificerede inden for grundlæggende rettigheder. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af det videnskabelige udvalg efter en udvælgelsesprocedure efter at have hørt det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet; Medlemmerne har et mandat på fem år, som ikke kan forlænges. Det videnskabelige udvalg sikrer den videnskabelige kvalitet af agenturets arbejde.

Agenturets direktør udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til udtalelser fra Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union på grundlag af en liste udarbejdet af Kommissionen. Direktøren har bl.a. ansvaret for den daglige ledelse, udførelsen af agenturets opgaver og gennemførelsen af budgettet.

Agenturets personale og dets direktør er underlagt de regler, der gælder for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Agenturet skal udvikle god administrativ praksis, så der sikres størst mulig åbenhed vedrørende dets aktiviteter.

Agenturets budget der var på 15 mio. EUR i 2008, forventes at nå op på 22 mio. EUR i 2013. Det foreslås, at agenturets personale i 2013 i alt skal omfatte ca. 80 personer. Agenturets indtægter omfatter tilskud fra Fællesskabet, betalinger for tjenesteydelser eventuelle finansielle bidrag fra de organisationer, agenturet samarbejder med, samt fra kandidatlande og lande, med hvilke EU har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale. Agenturets udgifter omfatter driftsudgifter, vederlag til personale samt administrations- og infrastrukturudgifter.

Kontekst

Agenturet begyndte sit virke den 1. marts 2007. Agenturet erstatter i retlig henseende Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC), der har overtaget centrets retlige og finansielle forpligtelser. Forordning (EF) nr. 1035/97 om oprettelse af et europæisk observatorium for racisme og fremmedhad ophæves med virkning fra den 1. marts 2007. Agenturet har hjemsted i Wien.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 168/2007

23.2.2007

-

EUT L 53 af 22.2.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet [EUT L 186 af 15.7.2008].
Denne aftale fastlægger en ramme for samarbejdet mellem FRA og Europarådet. Formålet er først og fremmest at undgå overlapning og dernæst at sikre komplementaritet og tilføre merværdi. Samarbejdet er baseret på regelmæssig forbindelse. Til dette formål udpeges en kontaktperson i begge organisationer. Derudover får repræsentanter fra hver organisation mulighed for at deltage i hinandens møder som observatører. FRA og Europarådet skal sikre udveksling af alle relevante, ikke-fortrolige data og oplysninger samt størst mulig udbredelse af resultaterne af deres aktiviteter. For yderligere at fremme komplementariteten afholdes der regelmæssigt konsultationer mellem de to organisationer for at koordinere FRA’s aktiviteter. Disse konsultationer kan også føre til udviklingen af fælles og/eller komplementære aktiviteter på baggrund af deres fælles interesser.

Rådets afgørelse 2008/203/EF af 28. februar 2008 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012 [EUT L 63 af 7.3.2008].
Ved afgørelsen fastlægges et flerårigt rammeprogram for agenturets tematiske områder for 2007-12. Rammeprogrammet omfatter 9 tematiske områder; det drejer sig om følgende: racisme, fremmedhad og intolerance; forskelsbehandling; kompensation til ofre; børns rettigheder; asyl, indvandring og integration af migranter; visum og grænsekontrol; EU-borgernes deltagelse i den demokratiske proces i EU; informationssamfundet; og adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen. Agenturet kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen arbejde uden for de tematiske områder.

Seneste ajourføring: 08.07.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top