RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu

Tento akčný plán predstavuje plán vykonávania politických priorít stanovených v Štokholmskom programe v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v období rokov 2010 až 2014.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 20. apríla 2010 – Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu [KOM(2010) 171 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRNY

Priority Európskej únie (EÚ) v oblasti rozvoja priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na obdobie rokov 2010 až 2014 sú stanovené v Štokholmskom programe. Cieľom tohto plánu je splniť tieto priority a tiež sa pripraviť na budúce úlohy na európskej a globálnej úrovni.

Európa práv

Akčný plán poskytuje opatrenia na zaistenie ochrany základných práv. Tieto opatrenia pozostávajú z presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany údajov prostredníctvom nového komplexného právneho rámca, ako aj zo začlenenia ochrany údajov do všetkých politík EÚ, do presadzovania jej právnych predpisov, do predchádzania trestnej činnosti a do jej medzinárodných vzťahov. Akcie sú zamerané aj na boj proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a homofóbie. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane práv detí a zraniteľných skupín vrátane obetí zločinu a terorizmu. Na ochranu obetí zločinu a terorizmu navrhne Komisia komplexný nástroj a praktické opatrenia vrátane európskeho ochranného príkazu. Komisia tiež pripraví legislatívne návrhy týkajúce sa práv jednotlivcov v trestnom konaní a krokov súvisiacich s väznením osôb. Akčný plán okrem toho poskytuje opatrenia na posilnenie práv európskych občanov najmä vo vzťahu k právu na voľný pohyb, ochrane v krajinách mimo EÚ a občianskej účasti.

Európa spravodlivosti

V záujme posilnenia európskeho justičného priestoru akčný plán vymedzuje opatrenia na ďalšie uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Ich súčasťou sú legislatívne návrhy týkajúce sa získavania a zhromažďovania dôkazov, uložených obmedzení a finančných pokút v trestných veciach. Komisia tiež plánuje navrhnúť nové právne predpisy v oblasti občianskych vecí, napríklad v súvislosti s rozvodmi, a revidovať nariadenie týkajúce sa rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. V záujme účinného fungovania zásady vzájomného uznávania Komisia podnikne kroky na posilnenie vzájomnej dôvery. S týmto cieľom sa navrhnú aj kroky na vypracovanie spoločných minimálnych noriem v oblasti občianskeho aj trestného práva. V záujme toho, aby európsky justičný priestor prinášal väčší úžitok občanom, Komisia navrhne aj kroky na zlepšenie prístupu k spravodlivosti, a to najmä v oblasti právnych predpisov súvisiacich s dokladmi o občianskom stave, a na podporu hospodárskej činnosti, ako napríklad legislatívne návrhy na presadzovanie rozsudkov. Komisia zároveň plánuje zlepšiť postavenie EÚ na medzinárodnej scéne v oblasti občianskeho a trestného práva najmä prostredníctvom rokovaní o dohodách a dohovoroch s krajinami mimo EÚ.

Európa, ktorá chráni

V záujme lepšej ochrany občanov a boja proti cezhraničnej trestnej činnosti akčný plán zabezpečuje vypracovanie návrhu stratégie vnútornej bezpečnosti. Komisia tiež plánuje zlepšiť existujúce nástroje bezpečnosti, najmä tie, ktoré súvisia s riadením informačných tokov, a tiež navrhnúť realizáciu technologických nástrojov bezpečnosti, ako je napríklad európsky register odsúdených štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Akčný plán okrem toho zabezpečuje zlepšené politiky v oblasti boja proti cezhraničnému zločinu, najmä lepšiu spoluprácu v oblasti presadzovania európskeho práva, a to aj vrátane spolupráce medzi Európskym policajným úradom, agentúrou Eurojust a agentúrou Frontex (európskou agentúrou pre vonkajšie hranice), ako aj lepšiu prevenciu kriminality. V záujme ochrany pred závažnou a organizovanou trestnou činnosťou poskytuje akčný plán aj konkrétne opatrenia na boj proti zločinu vrátane legislatívnych návrhov v týchto oblastiach:

 • obchodovanie s ľuďmi;
 • sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia;
 • počítačová trestná činnosť a bezpečnosť informácií;
 • hospodárska trestná činnosť a korupcia;
 • drogy;
 • terorizmus.

Komisia tiež plánuje posilniť možnosti EÚ v prípade katastrof spôsobených človekom i prírodných katastrof, aby im dokázala predchádzať, prípadne sa na ne pripraviť či vhodne na ne reagovať. Na tento účel poskytuje akčný plán opatrenia, ktoré dopĺňajú a zlepšujú mechanizmy EÚ na zvládanie katastrof.

Prístup k Európe

Komisia podnikne kroky na ďalšie rozvíjanie integrovaného prístupu k riadeniu vonkajších hraníc EÚ. Ich súčasťou sú legislatívne návrhy na zmenu a doplnenie fungovania agentúry Frontex, kódexu schengenských hraníc a európskeho systému hraničného dozoru (Eurosur). Komisia navrhne aj vytvorenie systému vstup/výstup (EES) a programu registrovaných cestujúcich (RTP). Okrem toho bude Komisia pokračovať v liberalizácii vízového režimu prostredníctvom rokovaní o dohodách o uľahčení vízového režimu s krajinami mimo EÚ, ako aj v spustení vízového informačného systému (VIS).

Európa solidarity

Komisia plánuje vykonávať dynamickú a komplexnú prisťahovaleckú politiku pozostávajúcu z akcií, ktoré:

 • ďalej rozvinú globálny prístup EÚ k migrácii s cieľom rozšíriť spoluprácu s krajinami mimo EÚ;
 • podporia migráciu, ktorá tak naplní potreby trhu práce štátov EÚ;
 • podporí integráciu a práva migrantov;
 • bude bojovať proti nezákonnej migrácii prostredníctvom readmisných dohôd a politík návratu;
 • bude zohľadňovať situáciu maloletých bez sprievodu.

Komisia plánuje vykonávať aj spoločnú azylovú politiku s cieľom vytvoriť spoločný priestor na ochranu žiadateľov o azyl prostredníctvom spoločnej zodpovednosti štátov EÚ. Akčným plánom sa zabezpečí aj posilnenie vonkajšieho rozmeru prostredníctvom spolupráce s vysokým komisárom OSN pre utečencov a rozvoj programu EÚ pre presídľovanie, ako aj nových programov regionálnej ochrany.

Európa v globalizovanom svete

Akčný plán opakovane poukazuje na vzájomné prepojenie medzi vnútorným a vonkajším rozmerom politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Preto teda zabezpečuje akcie, ktoré posilňujú vonkajší rozmer, najmä v záujme lepšej spolupráce a výmeny informácií medzi štátmi EÚ. Komisia navyše plánuje zohľadniť vonkajší rozmer vo svojich vzťahoch s krajinami mimo EÚ vrátane rôznych dohôd a partnerstiev. Akčný plán predpokladá aj pokračujúcu podporu pre dohovory Rady Európy o obchodovaní s ľuďmi, ochrane údajov, ochrane detí, boji proti počítačovej kriminalite a boji proti korupcii, ako aj pre Haagsku konferenciu medzinárodného práva súkromného.

Napredovanie

S cieľom premeniť politické priority stanovené v Štokholmskom programe na konkrétne skutky a výsledky akčný plán poskytuje opatrenia na účely:

 • vyhodnotenia politík a mechanizmov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
 • odbornej prípravy odborníkov v oblasti práva a bezpečnosti, ako aj justičných orgánov a orgánov na presadzovanie práva;
 • činností zameraných na zvyšovanie informovanosti verejnosti;
 • dialógu s občianskou spoločnosťou;
 • nových finančných programov.
Posledná aktualizácia: 28.05.2010
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok