RSS
Alfabetisk lista

Grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen

Mänskliga rättigheter

Europeiska unionen (EU) fäster internt särskilt stor vikt vid respekten för de mänskliga rättigheterna. Principerna för de mänskliga rättigheterna anges i EU-fördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Insatserna sker i form av initiativ och program, såsom Daphne och Progress, och inriktas på kampen mot diskriminering, rasism och främlingsfientlighet samt skyddet för sårbara grupper, såsom barn, kvinnor och minoriteter, på olika områden. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har i uppgift att övervaka respekten för unionens grundläggande värderingar. Den tillhandahåller särskilt assistans och expertis till medlemsstaterna och de EU-organ som genomför EU:s lagstiftning om de grundläggande rättigheterna.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början