RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Ungdomsfrågor

Enligt artikel 165.2 femte strecksatsen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ” Målen för unionens insatser ska vara att främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte och stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv”.

Det är medlemsstaterna som ansvarar för ungdomsfrågor, och EU:s verksamhet sker i första hand inom rådet, främst genom rekommendationer och program för samarbete och rörlighet inom EU. Den öppna samordningsmetoden används på det här området.

Vitboken från 2001 om nya insatser för Europas ungdom var ett nytt steg i EU:s verksamhet. Vitboken har två delar: ökat samarbete mellan medlemsstaterna och bättre integration av ungdomsfrågor i övrig politik. Efter vitboken följde i mars 2005 den europeiska ungdomspakten som bl.a. går ut på att anpassa ungdomsverksamheten till Lissabonstrategin och satsa mer på utbildning. I ungdomspakten betonas utbildning, rörlighet och integration i arbetslivet och samhället. Samtidigt bör det bli lättare att förena familjeliv och arbete.

Förutom de här två allmänna texterna har EU särskilda redskap för att underlätta samarbetet på det här området i form av programmet ”Aktiv ungdom” 2007–2013. Programmet ska stödja ungdomars deltagande i samhällslivet, särskilt missgynnade och funktionshindrade ungdomar, och stödja deras initiativförmåga, företagsamhet och kreativitet. Dessutom ger programmet stöd till rörlighet för missgynnade ungdomar utanför det traditionella utbildningssystemet. Ungdomarna kan också via den europeiska volontärtjänsten delta i projekt anordnade av ideella organisationer eller kommuner i Europa eller i utvecklingsländerna, och därigenom utveckla sin förståelse för varandra.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början