RSS
Alfabetische index

Glossarium

Jeugd

In artikel 165, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) staat onder meer: "Het optreden van de Unie is erop gericht de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen, en de deelneming van jongeren aan het democratisch leven van Europa aan te moedigen ".

Voor jeugdzaken zijn de lidstaten bevoegd en het beleid van de Unie komt hoofdzakelijk onder de impuls van de Raad tot stand, met name door middel van aanbevelingen en programma's ter bevordering van samenwerking en mobiliteit op EU-niveau. Bij dit beleid wordt van de open coördinatiemethode gebruikgemaakt.

Het witboek "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" (2001) heeft een nieuwe fase in het EU-beleid ingeluid. Het had vooral tot doel de samenwerking tussen de lidstaten te versterken en bij de verschillende beleidsgebieden meer rekening te houden met jongeren. Hierop aansluitend werd in het in maart 2005 goedgekeurde Europese pact voor de jeugd aangegeven op welke gebieden meer inspanningen moeten worden geleverd, met daarbij de doelstellingen van de strategie van Lissabon en van de verbetering van onderwijs en beroepsopleiding voor ogen. Het pact legt het accent op onderwijs, beroepsopleiding, mobiliteit, inschakeling in het beroepsleven en sociale insluiting van de Europese jongeren en wil tegelijkertijd de verenigbaarheid van gezins- en beroepsleven bevorderen.

Naast dit algemene maatregelenkader beschikt de Unie met het programma Jeugd in actie (2007-2013) over specifieke en concrete middelen om de samenwerking op dit gebied te bevorderen. Dit programma is erop gericht de deelname van jongeren, met name van kansarme jongeren en jongeren met een handicap, aan het openbare leven te bevorderen. Het is bedoeld om hun zin voor initiatief en creativiteit en hun ondernemingszin aan te moedigen. Het bevordert ook de mobiliteit van kansarme jongeren buiten de onderwijsstructuren en – dankzij het Europees vrijwilligerswerk – hun deelname aan projecten bij plaatselijke verenigingen of plaatselijke gemeenschappen, zowel in Europa als in ontwikkelingslanden, waardoor ook meer wederzijds begrip wordt gekweekt.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven