RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Nuoriso

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan 2 kohdan viidennessä luetelmakohdassa määrätään, että ” unionin toiminnalla pyritään edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihdon kehittämistä sekä kannustamaan nuorten osallistumista demokratian toteuttamiseen Euroopassa”.

Toimivalta nuorison alalla kuuluu jäsenvaltioille, ja Euroopan unionin toimia toteutetaan pääasiassa neuvoston aloitteesta etenkin suosituksina ja ohjelmina, joilla pyritään kehittämään unionin laajuista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Tällaiset toimet perustuvat avoimeen koordinointimenetelmään.

Unionin toimissa siirryttiin uuteen vaiheeseen, kun vuonna 2001 julkaistiin valkoinen kirja ”EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet”. Siinä esitetään etenkin jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lujittamista ja nuoria koskevien näkökohtien parempaa huomioimista alakohtaisessa politiikassa. Maaliskuussa 2005 hyväksyttiin Eurooppalainen nuorisosopimus, jossa täsmennetään parannettavat alat ja otetaan huomioon myös Lissabonin strategian mukaisten tavoitteiden ja koulutuksen lujittamistavoitteiden toteutuminen. Nuorisosopimuksessa painotetaan nuorten eurooppalaisten koulutusta, liikkuvuutta, työelämään pääsyä ja sosiaalista osallisuutta sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen helpottamista.

Yleisten toimintapuitteiden lisäksi Euroopan unionin tasolla edistetään yhteistyötä erityisin ja konkreettisin toimin vuodet 2007–2013 kattavassa nuorisotoimintaohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on kannustaa etenkin heikoimmassa asemassa olevia ja vammaisia nuoria osallistumaan julkiseen elämään ja tukea nuorten aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja luovuutta. Ohjelman avulla helpotetaan vähempiosaisten nuorten liikkuvuutta koulutusjärjestelmän ulkopuolella, ja nuorten eurooppalaisen vapaaehtoistyön kautta nuorille tarjoutuu mahdollisuus osallistua järjestöjen tai paikallisyhteisöjen hankkeisiin Euroopassa tai kehitysmaissa, mikä osaltaan lisää keskinäistä ymmärrystä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun