RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Ungdom

Af artikel 165, stk. 2, femte led, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fremgår det, at et af " målene for Unionens indsats er at tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere og fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa ".

Ungdomsområdet henhører under medlemsstaternes kompetence, og EU's indsats sker især på opfordring fra Rådet, navnlig i form af henstillinger og programmer med det formål at udbygge samarbejde og mobilitet på EU-plan. I forbindelse med denne indsats anvendes den åbne koordinationsmetode.

Hvidbogen fra 2001 om et nyt afsæt for europæisk ungdom markede en ny etape i EU's indsats. Den foreslog i alt væsentligt, at samarbejdet mellem medlemsstaterne skulle styrkes, og at ungdomsaspektet i højere grad skulle inddrages i de sektorspecifikke politikker. I fortsættelse heraf fastslog Den Europæiske Ungdomspagt, der blev vedtaget i marts 2005, hvilke områder der skal styrkes, og den skal også ses som led i gennemførelsen af Lissabon-strategiens målsætninger og styrkelsen af uddannelse og erhvervsuddannelse.  Pagten sætter fokus på unge europæeres uddannelse, erhvervsuddannelse, mobilitet, beskæftigelse og sociale inddragelse, samtidig med at det gøres lettere at forene arbejdsliv og familieliv.

Ud over denne generelle ramme for EU's indsats findes der også på EU-plan specifikke og konkrete midler til at fremme samarbejdet  takket være programmet "Aktive unge" for perioden 2007-2013. Det har til formål at øge unges deltagelse i samfundslivet, navnlig dårligt stillede unges og handicappedes, og at befordre initiativ, iværksætterånd og kreativitet . Det fremmer således mobiliteten hos dårligt stillede unge uden for uddannelsessystemet, skaber ligeledes takket være den europæiske volontørtjeneste mulighed for at deltage i projekter i foreninger eller lokale myndigheder i Europa eller i udviklingslandene og øger den gensidige forståelse.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top