RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Klausul om frivilligt utträde

Lissabonfördraget fastställer en mekanism för frivilligt och ensidigt utträde ur Europeiska unionen (artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen). En medlemsstat som önskar utträde meddelar sin avsikt till Europeiska rådet, som lägger fram riktlinjer för slutandet av ett avtal där villkoren för utträdet fastställs.

Detta avtal sluts av rådet med kvalificerad majoritet i Europeiska unionens (EU) namn, efter godkännande av Europaparlamentet.

Fördragen upphör att vara tillämpliga på den berörda staten från och med den dag så avtalet om utträde träder i kraft, eller senast två år efter anmälan om utträde. Rådet kan besluta att förlänga denna period.

En stat som utträtt ur unionen kan begära att få ansluta sig på nytt, genom att på nytt gå igenom anslutningsprocessen.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början