RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Vägning av röster i rådet

Vid omröstning med kvalificerad majoritet i Europeiska unionens råd är rösterna viktade. Enligt den nuvarande viktningen har de folkrikaste medlemsstaterna 27 till 29 röster, de medelstora staterna 7 till 14 röster och de små 3 till 4 röster. För att ett förslag ska kunna antas måste det få minst 255 röster av samtliga 345.

Röstviktningen är resultatet av en kompromiss mellan medlemsstaterna, vilka är rättsligt likställda men sinsemellan olika. En medlemsstats totala antal röster bestäms i första hand av dess folkmängd, men har justerats något så att de små länderna i någon mån överrepresenteras.

Den nuvarande röstviktningen enligt Nicefördraget trädde i kraft den 1 november 2004.

Med Lissabonfördraget (artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen) infördes en ny definition av regeln för kvalificerad majoritet vilken kommer att tillämpas i tre etapper:

  • Från den 1 december 2009 fram till den 1 november 2014 kommer det nuvarande röstviktningssystemet enligt Nicefördraget vara tillämpligt. För att blockera ett beslut krävs en koalition av totalt 91 röster, eller 38 % av unionens befolkning.
  • Från och med den 1 november 2014 till den 31 mars 2017 kommer den nya viktningsbestämmelsen att tillämpas, men medlemsstaterna kommer fortfarande äga rätt att kräva att rådet tillämpar de tidigare röstvägningsreglerna samt «Ioanninakompromissen».
  • Från den 1 april 2017 blir den nya regeln om dubbel majoritet obligatorisk. Rådet antar ett beslut när det godkänts av minst 55 % av rådets medlemsstater, om dessa sammantaget utgör minst 15 stater vilka tillsammans representerar minst 65 % av EU:s befolkning. För att forma en blockerande minoritet krävs minst fyra medlemsstater.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början