RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Enligt Lissabonfördraget ska ordförandeskapet i europeiska unionens råd, i sina olika konstellationer, innehas av grupper om tre medlemsstater vars sammansättning ska respektera mångfalden och den geografiska jämvikten inom Europeiska unionen. Dessa grupper bestäms i förväg och sätts samman genom jämlik rotation mellan medlemsstaterna. Varje medlem i gruppen ska i tur och ordning vara ordförande i sex månader.

Ordförandeskapet för rådet (utrikes frågor) innehas av en företrädare för unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik som också ansvarar för att representera unionen i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Det är varje medlemslands skyldighet att inneha ordförandeskapet och på så sätt bidra till att EU-institutionernas arbete flyter smidigt. Ordförandelandets uppgifter är följande:

  • Fungera som ordförande i Corepers och rådets övriga kommittéer och arbetsgrupper.
  • Organisera och leda rådets arbete enligt arbetsordningen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början