RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

EU som juridisk person

I artikel 47 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) erkänns uttryckligen att EU är en juridisk person. Hittills har bara Europeiska gemenskapen (EG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) varit juridiska personer.

Att unionen tilldelas status som juridisk person hänger ihop med sammanslagningen av gemenskapen och unionen till att enbart kallas Europeiska unionen. Det leder också till att pelarstrukturen avskaffas. Inom ramen för denna struktur täckte de andra och tredje pelarna Gusp respektive polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor, och styrdes av samarbetet mellan regeringarna. Den första pelaren inbegrep de övriga politiska områdena genom tillämpning av gemenskapsmetoden. Denna förenkling syftar till att ge unionens åtgärder ökad samordning, synlighet och effektivitet.

Det faktum att unionen tilldelas status som juridisk person får till följd att den hädanefter tillerkänns en möjlighet att sluta eller förhandla internationella avtal inom ramen för sina yttre befogenheter, att bli medlem i internationella organisationer samt att ansluta sig till internationella konventioner, som den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början