RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EU's status som juridisk person

Ved artikel 47 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) anerkendes Den Europæiske Union (EU) udtrykkeligt som juridisk person. Tidligere var kun Det Europæiske Fællesskab (EF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) anerkendt som juridiske personer.

Anerkendelsen af EU som juridisk person følges op af en sammensmeltning af Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union, der bliver til Den Europæiske Union. Samtidig bortfalder søjleopdelingen. I forbindelse med denne struktur var 2. og 3. søjle, der dækkede henholdsvis den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager, omfattet af det mellemstatslige samarbejde, hvorimod 1. søjle, der omfattede de øvrige fællesskabspolitikker, blev reguleret efter fællesskabsmetoden. Målet med forenklingen er at sikre større gennemslagskraft, mere sammenhæng og større synlighed i EU’s indsats.

Anerkendelsen af EU som juridisk person har som konsekvens, at der fremover tillægges EU kompetence til at forhandle og indgå internationale aftaler under iagttagelse af EU’s beføjelser i forhold til tredjelande, at blive medlem af internationale organisationer og at tiltræde internationale konventioner som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top