RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Enhällighet

Termen enhällighet avser den enighet som alla medlemsstater i rådet måste uppnå innan ett förslag kan antas.

Efter Europeiska enhetsakten har tillämpningsområdet för det enhälliga röstningsförfarandet stadigt begränsats. Lissabonfördraget utvidgar ytterligare de områden där kvalificerad majoritet i rådet behövs. Ett antal begränsningar för politiska områden som anses vara känsliga är fortfarande underställda enhällig röstning, exempelvis skatter, social trygghet och socialt skydd, nya länders anslutning till Europeiska unionen, utrikespolitiken och den gemensamma försvarspolitiken samt det operativa polissamarbetet mellan medlemsstaterna.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början