RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Fördrag

När den första ”gemenskapen”, Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), inrättades innebar det startsignalen för mer än femtio års utarbetande av europeiska fördrag. Från 1951 (EKSG-fördraget) till 2001 (Nicefördraget) undertecknades hela sexton fördrag. Alla dessa fördrag har inte bara inneburit ändringar i ursprungstexten, utan har också gett upphov till andra texter som hör samman med dem.

De viktigaste fördragen är:

  • Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget). Undertecknades i Paris 1951. Fördraget löpte ut den 23 juli 2002.
  • Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget). Undertecknades i Rom 1957.
  • Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget). Undertecknades i Rom 1957.
  • Europeiska enhetsakten. Undertecknades i Luxemburg 1986.
  • Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Undertecknades i Maastricht 1992.
  • Amsterdamfördraget. Undertecknades den 2 oktober 1997.
  • Nicefördraget. Undertecknades den 26 februari 2001.

Alla dessa fördrag har ändrats flera gånger, bland annat då nya medlemsstater har tillkommit: 1973 (Danmark, Irland och Förenade kungariket), 1981 (Grekland), 1986 (Spanien och Portugal), 1995 (Österrike, Finland och Sverige), 2004 (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) samt 2007 (Bulgarien och Rumänien).

Utkastet till ett europeiskt konstitutionellt fördrag undertecknades i oktober 2004. Avsikten var att man i en enda text skulle upphäva och ersätta alla befintliga fördrag utom Euratomfördraget. Med den texten skulle 50 år av europeiska fördrag konsolideras.

Efter svårigheterna med ratificeringen i vissa medlemsstater beslöt stats- och regeringscheferna i juni 2005 att inleda en reflektion om Europas framtid. 

Vid Europeiska rådets möte den 21- 22 juni 2007 kom stats- och regeringscheferna fram till en kompromiss. Man enades om ett mandat för att sammankalla en regeringskonferens med uppgift att färdigställa och anta ett ”reformfördrag” för Europeiska unionen, och inte längre en konstitution. Om fördraget ratificeras kan det träda i kraft i juni 2009 före nästa val till Europaparlamentet.

Vid Europeiska rådets möte i juni 2007 kom stats- och regeringscheferna fram till en kompromiss. Man enades om ett mandat för att sammankalla en regeringskonferens med uppgift att färdigställa och anta ett ”reformfördrag” för Europeiska unionen, och inte längre en konstitution. Lissabonfördraget undertecknades den 17 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Det består av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Dess bestämmelser införlivas i de befintliga fördragen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början