RSS
Alfabetische index

Glossarium

Herziening van de verdragen

Artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) vormt de rechtsgrondslag op basis waarvan de Verdragen kunnen worden herzien. Het Verdrag van Lissabon wijzigt de gewone herzieningsprocedure en voorziet in vereenvoudigde herzieningsprocedures.

  • Gewone herzieningsprocedure: de lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement kunnen bij de Raad van de Europese Unie voorstellen voor een herziening van de Verdragen indienen. Deze voorstellen worden vervolgens aan de Europese Raad voorgelegd en ter kennis van de nationale parlementen gebracht. Indien de Europese Raad, na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie, een gunstig advies uitbrengt, roept de voorzitter van de Raad een Conventie bijeen. De Conventie onderzoekt de herzieningsvoorstellen. Zij neemt met eenparigheid van stemmen een aanbeveling aan een Conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen (IGC) aan. De Europese Raad kan besluiten geen Conventie bijeen te roepen indien dat gezien de reikwijdte van de wijzigingen niet vereist is. In dat geval stelt hij meteen een mandaat vast voor een IGC. De eventueel in het verdrag doorgevoerde wijzigingen treden in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.
  • Vereenvoudigde herzieningsprocedure: de lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement kunnen bij de Europese Raad voorstellen indienen voor een herziening van de bepalingen van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de EU over het intern beleid en optreden van de Unie. Een besluit tot wijziging van alle of een deel van deze bepalingen wordt door de Europese Raad genomen met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie. Het besluit wordt van kracht zodra het door de lidstaten is goedgekeurd. Deze herzieningsprocedure kan niet worden gebruikt om de bevoegdheden van de Unie uit te breiden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven