RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Perussopimusten tarkistaminen

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artikla muodostaa oikeusperustan, jonka perusteella perussopimuksia voidaan tarkistaa. Lissabonin sopimuksella muutetaan tavanomaista tarkistusmenettelyä ja perustetaan yksinkertaistettuja tarkistusmenettelyjä.

  • Tavanomainen tarkistusmenettely: Jäsenvaltio, komissio tai Euroopan parlamentti voivat tehdä Euroopan unionin neuvostolle ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi. Ehdotukset toimitetaan Eurooppa-neuvostolle ja annetaan tiedoksi kansallisille kansanedustuslaitoksille. Jos Eurooppa-neuvosto Euroopan parlamenttia ja komissiota kuultuaan tekee puoltavan päätöksen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle valmistelukunnan. Valmistelukunta tutkii muutosehdotukset. Se antaa yhteisymmärryksessä suosituksen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssille. Eurooppa-neuvosto voi päättää olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle, jos muutosten laajuus ei sitä edellytä. Tällöin se antaa valtuutuksen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssille. Perussopimuksen mahdolliset muutokset tulevat voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.
  • Yksinkertaistettu tarkistusmenettely: Jäsenvaltio, komissio tai Euroopan parlamentti voi tehdä Eurooppa-neuvostolle ehdotuksia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannessa osassa olevien, unionin sisäisiä politiikkoja ja toimia koskevien määräysten tarkistamiseksi. Eurooppa-neuvosto päättää yksimielisesti muuttaa määräyksiä kokonaan tai osittain kuultuaan Euroopan parlamenttia ja komissiota. Tämä päätös tulee voimaan, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen. Tarkistusmenettelyä ei voida käyttää unionille annetun toimivallan lisäämiseen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun