RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Revision af traktater

Artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er retsgrundlaget for revision af traktaterne. Lissabontraktaten indebærer en ændring af den almindelige revisionsprocedure og indfører forenklede revisionsprocedurer.

  • Den almindelige revisionsprocedure: Enhver medlemsstat, Kommissionen og Europa-Parlamentet kan forelægge Rådet forslag til revision af traktaterne. Forslagene videresendes til Det Europæiske Råd og meddeles til de nationale parlamenter. Hvis Det Europæiske Råd efter at have hørt Europa-Parlamentet og Kommissionen giver sin tilslutning hertil, indkalder Rådets formand et konvent. Konventet behandler udkastene til revision. Det vedtager ved konsensus en anbefaling om en konference mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer. Det Europæiske råd kan beslutte ikke at indkalde et konvent, hvis ændringernes omfang ikke berettiger hertil. I så fald fastlægger Det Europæiske Råd mandatet til en konference direkte. Eventuelle traktatændringer træder i kraft efter, at alle medlemsstater har ratificeret dem i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.
  • De forenklede revisionsprocedurer: Enhver medlemsstats regering, Europa-Parlamentet eller Kommissionen kan forelægge Det Europæiske Råd forslag til revision af alle eller en del af bestemmelserne i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Unionens interne politikker og foranstaltninger. Det Europæiske Råd kan ved enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet vedtage en afgørelse om ændring af alle eller en del af bestemmelserne. En sådan afgørelse træder i kraft efter godkendelse af medlemsstaterne. Revisionsproceduren kan ikke bruges ved afgørelser, der udvider de kompetencer, der er tildelt Unionen i traktaterne.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top