RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Traktater

Med oprettelsen af det første "Fællesskab" - Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) - indledtes en periode på 50 år med udarbejdelse af europæiske traktater. Fra 1951 (EKSF-traktaten) til 2001 (Nice-traktaten) blev der undertegnet ikke færre end seksten traktater. Disse mange traktater indebar langt mere end blot ændringer af den oprindelige tekst. Der blev skabt helt nye traktater.

Her er en oversigt over de vigtigste traktater:

  • traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten), der blev undertegnet i Paris i 1951, og som udløb 23. juli 2002.
  • traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), der blev undertegnet i Rom i 1957.
  • traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom-traktaten), der blev undertegnet i Rom i 1957.
  • den europæiske fælles akt, der blev undertegnet i Luxembourg i 1986.
  • Traktaten om Den Europæiske Union (EU) undertegnet i Maastricht i 1992.
  • Amsterdam-traktaten undertegnet den 2. oktober 1997.
  • Nice-traktaten undertegnet den 26. februar 2001.

Alle disse traktater er blevet ændret flere gange, især i forbindelse med nye EU-landes tiltrædelse: i 1973 (Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige), i 1981 (Grækenland), i 1986 (Spanien og Portugal), i 1995 (Østrig, Finland og Sverige), i 2004 (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) og i 2007 (Bulgarien og Rumænien).

I oktober 2004 blev der undertegnet et udkast til forfatningstraktat, som skulle ophæve alle gældende traktater, bortset fra Euratom-traktaten, og erstatte dem af én enkelt traktat. Forfatningstraktaten konsoliderede alle fællesskabstraktater fra de sidste 50 år. Efter problemerne med ratificeringen i visse EU-lande besluttede stats- og regeringscheferne at tage en "tænkepause" om EU's fremtid.

På Det Europæiske Råd i juni 2007 blev stats- og regeringscheferne i EU enige om et kompromis. De gav mandat til at indkalde en regeringskonference, som skal udarbejde og vedtage en "reformtraktat" for EU, dvs. ikke mere en forfatning. Lissabon-traktaten blev undertegnet den 17. december 2007, og den trådte i kraft den 1. december 2009. Den består af traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Dens bestemmelser er blevet indarbejdet i de eksisterende traktater.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top