RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Öppenhet och insyn (tillgång till handlingar)

Europeiska unionens (EU:s) institutioner är skyldiga att bedriva sitt arbete så öppet och med så stor insyn som möjligt.

Enligt artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har alla EU-medborgare, liksom alla fysiska och juridiska personer bosatta eller med sitt säte i en medlemsstat, rätt att få tillgång till EU-institutionernas handlingar.

Denna rätt till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar regleras i den förordning som antogs den 30 maj 2001. Det finns dock två sorters undantag från denna offentlighetsprincip: Dels de så kallade absoluta undantagen som alltid gäller (t.ex. om utlämnande av handlingen skulle undergräva den allmänna säkerheten, försvaret eller internationella förbindelser), dels det villkorade undantag (t.ex. om utlämnande av handlingen skulle skada någons affärsintressen) som gäller såvida det inte ligger ett övervägande allmänintresse i att handlingen lämnas ut.

Tillgången till handlingar underlättas genom införandet av offentliga elektroniska register.

Syftet med öppenhet och insyn är att EU-institutionerna ska fungera på ett öppet och begripligt sätt. Detta är viktigt för att svara mot de krav som medborgarna ställer på ökad tillgång till information och handlingar från EU. Det är också viktigt för att få fler att delta i beslutsfattandet och öka känslan av samhörighet med den Europeiska unionen.

Rådet och kommissionen antog redan 1993 en uppförandekod med ett antal gemensamma principer som reglerar rätten till tillgång på information. På grundval av dessa principer införde de två institutionerna sedan särskilda bestämmelser om tillgång till handlingar i sina interna arbetsordningar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början