RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Öppenhet och insyn i rådets överläggningar

Från och med Amsterdamfördragets ikraftträdande i maj 1999 finns det särskilda bestämmelser om allmänhetens tillgång till institutionernas handlingar i artikel 255 i EG-fördraget. Denna artikel, som i och med genom Lissabonfördraget i december 2009 blev artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), utgjorde den rättsliga grunden förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

Enligt rådets arbetsordning har allmänheten på vissa villkor tillgång till dess handlingar. Vid rådets lagstiftande arbete ska insynen förbättras. Särskilt ska omröstningsresultat, röstmotiveringar och uttalanden till protokollet vara offentliga. Dessutom måste rådet, liksom övriga EU-institutioner, föra ett offentligt dokumentregister.

Överläggningar, debatter och omröstningar i medbeslutandeförfarandet, som ju utgår från kommissionens förslag, ska vara offentliga (inklusive de slutliga debatterna och röstmotiveringarna). Dessutom anordnas offentliga debatter om viktiga riktlinjer och lagförslag en gång om året, som sänds i TV.

I princip är rådets röster, röstmotiveringar och protokoll offentliga när rådet agerar som lagstiftare. Dessutom kan omröstningar i vissa frågor inom den andra och tredje pelaren offentliggöras, men då på vissa villkor. Däremot är preliminära omröstningar och förslag inte offentliga.

I alla andra fall är rådets överläggningar hemliga.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början