RSS
Alfabetische index

Glossarium

Doorzichtigheid van de werkzaamheden van de Raad

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in mei 1999 gelden er inzake de toegang van het publiek tot documenten van de instellingen specifieke bepalingen, die zijn vervat in artikel 255 van het EG-Verdrag. Dit artikel dat ingevolge het Verdrag van Lissabon in december 2009 artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is geworden vormt de rechtsgrondslag voor Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Het reglement van de Raad van de Europese Unie bevat de voorwaarden waaronder het publiek toegang heeft tot de documenten van de Raad. Wanneer de Raad als wetgever optreedt, moet hij een ruimere toegang tot de documenten toestaan en maakt hij met name "de uitslag van de stemmingen, alsmede de stemverklaringen en de verklaringen in de notulen openbaar". Voorts moet de Raad, op dezelfde wijze als de andere Europese instellingen, het publiek toegang geven tot een register van documenten.

In het kader van de medebeslissingsprocedure zijn de debatten en stemmingen over door de Commissie ingediende wetgevingsvoorstellen en ook de laatste beraadslagingen die tot de stemming leiden en de bijbehorende stemverklaringen, openbaar. Daarnaast worden eenmaal per jaar openbare oriënterende debatten en debatten over belangrijke wetgevingsvoorstellen gevoerd en in principe met audiovisuele middelen uitgezonden.

Wanneer de Raad als wetgever optreedt, zijn de stemmingen, stemverklaringen en notulen in beginsel openbaar. Daarnaast kan ook de uitslag van stemmingen over bepaalde besluiten, met name betreffende de tweede en de derde pijler, openbaar zijn, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Voor indicatieve stemmingen of de aanneming van voorbereidende besluiten, wordt de uitslag van de stemming niet openbaar gemaakt.

Voor de beraadslagingen van de Raad geldt steeds de geheimhoudingsplicht.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven