RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Neuvoston työskentelyn avoimuus

Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan toukokuussa 1999 EY-sopimuksen 255 artiklassa esitettiin erityismääräyksiä yleisön oikeudesta tutustua toimielinten asiakirjoihin. Tämä artikla, josta tuli Lissabonin sopimuksen tultua voimaan joulukuussa 2009 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklan 3 kohta, oli oikeusperustana Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetulle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukselle (EY) N:o 1049/2001.

Euroopan unionin neuvoston työjärjestyksessä vahvistetaan yleisön oikeus tutustua neuvoston asiakirjoihin. Sen toiminnan lainsäätäjänä tulee edistää asiakirjojen saatavuutta. Etenkin äänestystulos ja äänestysselitykset sekä pöytäkirjaan merkityt lausumat julkistetaan. Lisäksi neuvoston, samoin kuin muidenkin EU:n toimielinten, on annettava yleisön käyttöön julkinen asiakirjarekisteri.

Yleisö voi seurata yhteispäätösmenettelyn puitteissa keskusteluja, jotka käydään sen jälkeen kun komissio on esitellyt säädösehdotuksensa, sekä äänestyksiä (mukaan luettuna lopulliset käsittelyt ja äänestysselitykset). Kerran vuodessa järjestetään lisäksi julkisia keskusteluja suuntaviivoista ja merkittävistä lainsäädäntöehdotuksista. Julkistaminen tapahtuu periaatteessa audiovisuaalisin menetelmin.

Periaatteessa neuvoston äänestykset, äänestysselitykset ja pöytäkirjat julkistetaan neuvoston toimiessa lainsäätäjänä. Lisäksi tiettyjen päätösten äänestystulokset, erityisesti toisen ja kolmannen pilarin päätösten äänestystulokset, voidaan julkistaa: julkistaminen tapahtuu kuitenkin tietyin edellytyksin. Neuvoa-antavia äänestyksiä ja valmisteluasiakirjojen hyväksymistä sen sijaan ei julkisteta.

Neuvostossa käytäviä käsittelyjä koskee salassapitovelvollisuus.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun