RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Åbenhed om Rådets arbejde

Fra Amsterdamtraktatens ikrafttræden i maj 1999 findes de specifikke bestemmelser om aktindsigt i institutionernes dokumenter i artikel 255 i EF-traktaten. Denne artikel, som med Lissabontraktaten i december 2009 blev til artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), udgjorde retsgrundlaget forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Rådet har i sin forretningsorden fastlagt betingelserne for offentlighedens adgang til sine dokumenter. Rådets rolle som lovgivende myndighed består også i at sikre bedre adgang til dokumenterne. Det fremgår således af forretningsordenen, at afstemningsresultaterne og stemmeforklaringerne samt erklæringerne til mødeprotokollen, offentliggøres. Desuden skal Rådet ligesom de øvrige EU-institutioner give offentligheden adgang til et dokumentregister.

For så vidt angår selve drøftelserne er der, når der er tale om vedtagelse af retsakter ved den fælles beslutningsprocedure, offentlig adgang til den debat, der følger efter Kommissionens fremlæggelse af lovforslag, og til de afsluttende forhandlinger forud for den pågældende afstemning. Herudover afholdes der en gang om året orienterende offentlige debatter om arbejdsprogrammet samt om vigtige lovtiltag. I praksis består denne åbenhed i en audiovisuel transmission.

Principielt er afstemningsresultater og stemmeforklaringer i Rådet samt erklæringerne til mødeprotokollen offentlige, når Rådet udøver sin rolle som lovgivende myndighed. Derudover kan afstemningsresultaterne i forbindelse med visse beslutninger, bl.a. i tilknytning til anden og tredje søjle, offentliggøres - i disse tilfælde er der dog begrænsninger i offentliggørelsen. Derimod er vejledende afstemninger og vedtagelse af forberedende retsakter ikke offentlige.

I alle andre forhold gælder der fortsat tavshedspligt vedrørende forhandlinger i Rådet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top