RSS
Alfabetische index

Glossarium

Doorzichtigheid (toegang tot documenten)

De instellingen van de Europese Unie (EU) dienen hun werkzaamheden op een zo doorzichtig mogelijke manier te verrichten.

Artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verleent de burgers van de EU, en alle natuurlijke en rechtspersonen die in een lidstaat gevestigd zijn, het recht om documenten van de instellingen te raadplegen.

Dit recht op toegang tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie werd ten uitvoer gelegd bij een verordening van 30 mei 2001. Deze voorziet evenwel in twee soorten uitzonderingen: gevallen waarin de toegang automatisch wordt geweigerd (bijv. in het belang van de openbare veiligheid, defensie of internationale betrekkingen) en die waarin de toegang wordt geweigerd (bijv. ter bescherming van de commerciële belangen van een privépersoon), tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt.

De toegang tot documenten wordt door een openbaar elektronisch register vergemakkelijkt.

Doorzichtigheid staat voor openheid van de Europese instellingen en duidelijkheid wat hun werking betreft. Er kwam meer transparantie omdat de burgers een betere toegang tot informatie en documenten wensten en meer bij de besluitvorming betrokken wilden worden, waardoor ook de afstand tussen de burgers en de Unie kleiner zou worden.

Reeds in 1993 hebben de Raad en de Commissie een gedragscode goedgekeurd waarin gemeenschappelijke beginselen werden vastgesteld met betrekking tot het recht op toegang tot informatie. Op basis van deze code hebben beide instellingen in hun reglement van orde specifieke bepalingen over de toegang tot hun documenten opgenomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven