RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Avoimuus (asiakirjoihin tutustuminen)

Euroopan unionin (EU) toimielimillä on velvollisuus toimia mahdollisimman avoimesti.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaan kaikilla unionin kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, tai kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin.

30. toukokuuta 2001 annetulla asetuksella on pantu täytäntöön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Siinä määrätään kuitenkin kahdenlaisista poikkeuksista: tilanteet, joissa kieltäytyminen on automaattista (yleisen turvallisuuden, puolustuksen ja kansainvälisten suhteiden loukkaus jne.), ja tilanteet, joissa kieltäydytään antamasta tutustuttavaksi asiakirjaa (esimerkiksi yksityishenkilön kaupallisten etujen suojelemiseksi), jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä asiakirjan julkaisemista.

Asiakirjojen tutustuttavaksi saamista on helpotettu perustamalla julkinen sähköinen rekisteri.

Avoimuudella tarkoitetaan unionin toimielinten avoimuutta ja niiden toiminnan selkeyttä. Avoimuus liittyy vaatimuksiin, joita kansalaiset ovat esittäneet Euroopan unionia koskevien tietojen ja asiakirjojen yleisemmästä saatavuudesta ja entistä laajemmasta päätöksentekoon osallistumisesta, joka toisi unionin lähemmäs kansalaisia.

Neuvosto ja komissio hyväksyivät jo vuonna 1993 menettelysäännöt tiedonsaantioikeuden yhteisistä periaatteista. Menettelysääntöjen perusteella neuvosto ja komissio ovat sisällyttäneet työjärjestykseensä laatimiensa asiakirjojen saatavuutta koskevia erityissäännöksiä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun