RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Åbenhed (aktindsigt)

Den Europæiske Unions institutioner har ansvar for at gennemføre deres arbejde efter så transparente metoder som muligt.

Ifølge artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, ret til aktindsigt i dokumenter fra EU-institutionerne.

Forordningen af 30. maj 2001 implementerer retten til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den giver dog også mulighed for to typer af undtagelser: I den ene gruppe undtagelser afslås aktindsigt altid (nemlig hvis udbredelsen af et dokument ville være til skade for den offentlige sikkerhed, forsvaret, internationale forbindelser osv.). I den anden gruppe undtagelser afslås aktindsigt, hvis udbredelsen af et dokument ville være til skade for f.eks. beskyttelsen af en privatpersons forretningsmæssige interesser, og hvis der ikke er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet.

Der skal ifølge forordningen oprettes et offentligt elektronisk register, så adgangen til dokumenter gøres lettere.

Begrebet åbenhed anvendes ofte for at beskrive den måde, EU-institutionerne fungerer på. Åbenhed skal ses i sammenhæng med borgernes krav om bedre adgang til information og EU's dokumenter og om øget deltagelse i beslutningsprocessen for at fremme fornemmelsen af nærhed i forhold til EU.

Allerede i 1993 havde Rådet og Kommissionen vedtaget en adfærdskodeks med generelle principper for aktindsigt. På grundlag af denne kodeks har de to institutioner indført særlige bestemmelser om adgang til deres dokumenter i deres forretningsorden.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top