RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Yrkesutbildning

Politiken på yrkesutbildningsområdet grundar sig på artikel 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Där står att ” Unionen skall genomföra en yrkesutbildningspolitik och skall understödja och komplettera medlemsstaternas insatser, samtidigt som gemenskapen fullt ut skall respektera medlemsstaternas ansvar för yrkesutbildningens innehåll och organisation”.

Efter det initiativ som ledarna på yrkesutbildningsområdet tog i Brygge i oktober 2001, inleddes ett förstärkt samarbete inom utbildning och yrkesutbildning.  I Köpenhamnsförklaringen (2002) och Maastrichtkommunikén (2004) betonades följande prioriteringar: insyn, erkännande av och kvaliteten på yrkesutbildningen samt upprättandet av nationella prioriteringar.

Två mycket betydelsefulla initiativ har utarbetats:  Europass-Utbildning (1998) som intygar färdigheter som förvärvats under utbildningsperioder i utlandet, och Europass (2004) som numera består av fem dokument för att tydligt och klart visa vilka kvalifikationer och färdigheter EU-medborgarna har.

Yrkesutbildningsinitiativ finansieras genom det sektorsspecifika programmet Leonardo da Vinci inom handlingsprogrammet för livslångt lärande.  Programmet ska stödja och komplettera de initiativ som medlemsstaterna tar genom att uppmuntra gränsöverskridande samarbete, rörlighet, innovation och bättre kvalitet i yrkesutbildningen. Programmet ska också stärka den europeiska dimensionen i yrkesutbildningen.  

Följande europeiska organ är verksamma på utbildningsområdet:

  • Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) som inrättades 1975 och har sitt säte i Thessaloniki.  
  • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen som inrättades 1994 och har sitt säte i Turin.
  • Rådgivande kommittén för yrkesutbildning som inrättades 2004 och bistår kommissionen i genomförandetav yrkesutbildningspolitiken.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början