RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelsespolitikken er baseret på artikel 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), ifølge hvilken " Unionen iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner med fuld respekt for, at ansvaret for undervisningsindholdet og tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne ligger hos medlemsstaterne."

Efter Brugge-initiativet fra landenes øverste administrative chefer med ansvar for erhvervsuddannelse (oktober 2001) blev en proces med tættere samarbejde på undervisnings- og erhvervsuddannelsesområdet lanceret.  I Københavns-erklæringen (2002) og Maastricht-kommunikéet (2004) blev prioriteringerne: gennemsigtighed samt anerkendelse af og kvalitet i erhvervsuddannelserne understreget igen, og der blev udformet nationale prioriteringer.

Der er udarbejdet to markante initiativer: Europass-uddannelse (1998), som betegner de kompetencer, der erhverves via uddannelsesophold i udlandet, og Europass (2004), som består af fem dokumenter for at give et tydeligt overblik over, hvilke kvalifikationer og kompetencer EU-borgerne har.

Sektorprogrammet Leonardo da Vinci for livslang læring er det finansielle instrument til finansiering af aktioner på erhvervsuddannelsesområdet. Programmet skal understøtte og supplere medlemsstaternes aktioner ved at fremme tværnationalt samarbejde, mobilitet, innovation og kvalitet i uddannelsen samt den europæiske dimension i uddannelsessystemerne.

Desuden er følgende europæiske agenturer og organer aktive på uddannelsesområdet:

  • Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), som blev oprettet i 1975 og er placeret i Thessaloniki
  • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, som blev oprettet i 1994 og er placeret i Torino
  • Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse, som blev oprettet i 2004, og som bistår Kommissionen med gennemførelse af erhvervsuddannelsespolitikken.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top