RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Transeuropeiska nät (TEN)

De transeuropeiska näten ska göra det möjligt att binda samman de europeiska regionerna och de nationella näten med hjälp av en modern och effektiv infrastruktur. De är väsentliga för en väl fungerande inre marknad eftersom de underlättar fri rörlighet för varor, personer och tjänster.

Den rättsliga grunden för de transeuropeiska näten är avdelning XVI i fördraget om EU:s funktionssätt. Näten omfattar följande tre verksamhetsområden:

  • De transeuropeiska transportnäten (TEN-T) omfattar vägtransport, kombinerade transporter, inre vattenvägar, hamnar och det europeiska järnvägsnätet för höghastighetståg. Hit hör också intelligenta trafikledningssystem, samt Galileo, det europeiska systemet för satellitbaserad navigering.
  • De transeuropeiska energinäten (TEN-E) avser el- och naturgassektorerna. De syftar till att inrätta en inre marknad för energi och underlätta en trygg energiförsörjning.
  • De transeuropeiska telenäten (eTen) har som målsättning att sprida elektroniska tjänster baserade på telenäten. Dessa tjänster, som är starkt fokuserade på offentliga tjänster, är själva kärnan i initiativet "eEurope: Ett informationssamhälle för alla".

Till TEN:s budgetpost läggs bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF).

Redan i Europeiska enhetsakten från 1986 betonades förbindelsen mellan en väl fungerande inre marknad och målet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Sammankopplingen och driftskompatibiliteten mellan de nationella infrastrukturnäten blev viktiga förutsättningar för en sammanhängande planering av EU:s territorium.

EU:s utvidgning till länderna i Central- och Östeuropa stärker idag betydelsen av de transeuropeiska näten eftersom näten utvidgats till att täcka hela den europeiska kontinenten. Dessutom kommer en effektiv sammankoppling av de transeuropeiska näten med näten i länder längre bort i öst (Ryssland och OSS-länderna) eller längre mot syd (Medelhavsländerna) att bidra till en balanserad ekonomisk utveckling.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början